Załaduj kalendarz
2011-03-10

„Nowy zawód – pewna przyszłość”

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu „Nowy zawód – pewna przyszłość”, który jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu będą osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia (bezrobotni oraz poszukujący pracy), posiadające wykształcenie minimum średnie, zamieszkujące w Krakowie, powiecie krakowskim oraz olkuskim.

W ramach projektu Beneficjenci będą uczestniczyć, między innymi, w kursie kompetencji informatycznych E-obywatel, który daje możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu, w szkoleniu zawodowym  przygotowującym do zawodu  pracownika administracyjno – biurowego, stażach lub zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy. Osoby biorące udział w projekcie zostaną objęte poradnictwem np. z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 14 – 25 marca 2011 r.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest przedłożenie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub/i orzeczenie wyd. przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS; zaświadczenia z UP o statusie bezrobotnego lub poszukującego pracy; kserokopii świadectwa ukończenia szkoły; kserokopii dowodu osobistego; oświadczenia o miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje o projekcie, rekrutacji i naborze wniosków aplikacyjnych znajdują się także na stronie: www.pewnapszyszlosc.inbit.pl. Kontakt do Biura Projektu: tel. 12  617 18 91, email: pewnaprzyszlosc@inbit.pl
 

 

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl