Załaduj kalendarz
2010-08-16

„Warsztat Usamodzielnienia” - oferta dotyczy wspierania w usamodzielnieniu młodzieży z placówek

Szkolenie jest dedykowane opiekunom usamodzielnienia, pracownikom socjalnym, pracownikom domów dziecka, rodzicom zastępczym (z rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych), pedagogom, psychologom oraz innym osobom dorosłym wspierającym młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych w usamodzielnieniu. Szkolenie jest prowadzone przez trenerów Fundacji Robinson Crusoe.

Założenia organizacyjne :
Czas trwania: Zależnie od ilości modułów – minimum jeden dzień – maksimum dwa dni, po 8 godzin dziennie.
Ilość osób uczestniczących: Maksymalnie 14 osób
Miejsce: Opcjonalnie albo w Warszawie (centrum miasta) albo w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego (wtedy prosimy o zagwarantowanie noclegu i opłacenie kosztu dojazdu trenerom).

Program szkolenia:
Program szkolenia oparty jest na autorskich programach usamodzielnienia wypracowanych przez Fundację Robinson Crusoe w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy z usamodzielniającą się młodzieżą z instytucji opieki zastępczej a także w oparciu o wyniki badań dotyczących potrzeb w usamodzielnieniu przeprowadzonych w 2007 roku przez Fundację we współpracy z firmą Ernst&Young. Program obejmuje on moduły tematyczne ułożone w chronologicznej kolejności.
Przed warsztatem robimy badanie potrzeb – rozmowa telefoniczna lub ankieta i na tej podstawie ustalamy z zamawiającym ewentualne ograniczenie treści modułów.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

PROGRAM WARSZTATU USAMODZIELNIENIA
Ilość modułów wpływa na czas trwania szkolenia
Moduł A
Diagnoza potrzeb młodzieży dotyczących usamodzielnienia
1. Rozumienie samodzielności
- samodzielność jako kluczowa kompetencja oraz jako zbiór umiejętności
życiowych
- poczucie własnej wartości i sprawczości jako klucz do usamodzielnienia
2. Obszary usamodzielnienia i badanie potrzeb w usamodzielnieniu
- tworzenie mapy kluczowych obszarów usamodzielnienia w kontekście
indywidualnych potrzeb osoby usamodzielniającej się zależnie od wieku
i rodzaju placówki
- obszary usamodzielnienia w kontekście przygotowania Indywidualnego
Programu Usamodzielnienia
- „Koło Usamodzielnienia” jako narzędzie badania potrzeb
- „Kwestionariusz usamodzielnienia” jako metoda pomiaru rozwoju
samodzielności ( w przygotowaniu)
Moduł B
Obowiązujące przepisy dotyczące usamodzielnienia
1. Indywidualny Program Usamodzielnienia:
- na czym polega, jakie daje korzyści, z jakimi obowiązkami się wiąże,
- zapoznanie z obowiązującymi formularzami IPU
2. Opiekun Usamodzielnienia:
- rola i zadania Opiekuna Usamodzielnienia
- umocowanie prawne opiekuna usamodzielnienia
3. Formy pomocy przysługujące usamodzielniającej się młodzieży
z instytucji opieki zastępczej
- pomoc finansowa
- pomoc rzeczowa
- ubieganie się o mieszkanie
Moduł C
Praktyczne aspekty wspierania w usamodzielnieniu
1. Granice i asertywność podczas wspierania w usamodzielnieniu
- jak wspierać w usamodzielnieniu, nie wyręczając
- jak ustalić granice w relacji z osobą usamodzielniającą się
- korzyści i zagrożenia różnych modeli wspierania w usamodzielnieniu
2. Praca na celach:
- rola planowania w usamodzielnieniu
- planowanie celów i etapy realizacji celów
3. Rola Opiekuna Usamodzielnienia – aspekty praktyczne
- praktyczne obowiązki Opiekuna Usamodzielnienia
- Opiekun Usamodzielnienia wobec instytucji zewnętrznych (Ośrodka
Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
4. Inne osoby i instytucje wspierające usamodzielnienie
- zasady współpracy – na co warto zwrócić uwagę
- wolontariat
Moduł D
Ekonomia usamodzielnienia
1.Metody pracy w obszarze ekonomii usamodzielnienia
-Wyobrażenie własnego budżetu
-Wiedza prawna o zarabianiu i podatkach
- Rola planowania w zarządzaniu finansami
- Dostosowanie przekazu do podopiecznego
2. Prezentacja założeń edukacyjnej gry ekonomicznej „Władcy portfela”
- Gry jako instrument atrakcyjnej edukacji
- Prezentacja fragmentu gry
3. Trudne sytuacje w kontekście finansów
- praktyki i staże
Moduł E
Dobre praktyki i podręczniki usamodzielnienia
1.Omówienie Przewodnika Usamodzielnienia
Jak wykorzystać przewodnik do pracy indywidualnie i w grupie
2. Inne pomoce w usamodzielnieniu
- Internet
- Program e-learningowy Virtua
3. Dobre praktyki w usamodzielnieniu
Przykłady dobrych praktyk – dyskusja
 Metody pracy
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, takimi jak:
- praca w grupach
- scenki
- dyskusje
- praca na case’ach

Podczas szkolenia uczestniczy i uczestniczki mają także okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pomaganiem w usamodzielnieniu oraz skorzystać z doświadczeń innych osób. Rozłożenie akcentów podczas szkolenia zależne jest od potrzeb zgłoszonych przez grupę. Program może obejmować także dodatkowe moduły tematyczne zgłoszone przez zamawiającego.
Koszty i sposób rozliczenia:
Koszt szkolenia obejmuje : realizację programu, materiały i podręczniki dla uczestników.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie może wystawić rachunku/faktury.
Możliwe są następujące formy rozliczenia szkolenia:
· Podpisanie przez zamawiającego umów bezpośrednio z osobami prowadzącymi szkolenie.
· Wystawienie faktury dla zamawiającego przez podmiot współpracujący z Fundacją .
Koszt jednego dnia szkolenia wynosi:
· Przy szkoleniu zamkniętym do 5 osób : 1000 pln /dzień
· Przy szkoleniu otwartym (od 6 do 14 osób) : 210 pln od osoby/dzień
Jeżeli szkolenie prowadzone jest w lokalizacji zamawiającego pokrywa on koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz osób prowadzących szkolenie oraz zapewnia koordynację i opiekę organizacyjną podczas trwania projektu.
Jeżeli szkolenie prowadzone jest w Warszawie uczestnicy ( zamawiający) pokrywają koszty dojazdu wyżywienia i ewentualnego noclegu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela :
Barbara Nowacka
tel. 696 418 666
b.nowacka@fundacjarobinson.org.pl
lub
Sylwia Kasprzak
Tel. 691 250 060
s.kasprzak@fundacjarobinson.org.pl

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl