Załaduj kalendarz
2011-06-02

Bezpłatne studia podyplomowe dla kadr jednostek pomocy społecznej edycja III - NABÓR ZAKOŃCZONY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowej jednostki budżetowej podległej MPiPS  ogłasza nabór do projektu 1.45 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL - NABÓR ZAKOŃCZONY  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowej jednostki budżetowej podległej MPiPS  ogłasza nabór do projektu 1.45 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”- edycja III, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.


1.  W ramach projektu na studia podyplomowe mogą być kierowane wyłącznie osoby  posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjackich lub magisterskich, zatrudnione w następujących instytucjach:
-    regionalny ośrodek polityki społecznej;
-    powiatowe centrum pomocy rodzinie;
-    ośrodek pomocy społecznej;
na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, kierownik, zastępca dyrektora/kierownika, kierownik działu) lub wskazani przez kierownika jednostki pracownicy, którzy mogą w przyszłości ubiegać się o stanowiska kierownicze;
-    pracownicy i przedstawiciele Wydziałów Polityki Społecznej;
-    pracownicy Instytucji Pomocy i Intergacji Społecznej
-    pracownicy MPiPS.

2. W studiach podyplomowych w ramach powyższego projektu nie mogą brać udziału osoby:

a) które brały udziału w pierwszej i drugiej edycji studiów,
b) oczekują na rozstrzygnięcie przetargu uzupełniającego na następujące kierunki studiów drugiej edycji:
• Administracja i zarządzanie
• Zarządzanie funduszami europejskimi


Zgodnie z założeniami projektu studia podyplomowe odbywać się mogą na następujących kierunkach:

 Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej   i Organizacja pomocy społecznej;
 Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej;
 Zarządzanie informacją w instytucjach publicznych;
 Zarządzanie polityką społeczną;
 Zarządzanie gospodarką społeczną;
 Zarządzanie i marketing;
 Ekonomia społeczna;
 Zarządzanie funduszami europejskimi;

Kandydatów na studia prosimy o wskazanie preferowanego kierunku studiów (tylko jeden kierunek). Ostateczny wybór uczelni (wykonawcy usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych), realizowany będzie przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku zainteresowania innymi kierunkami niż wyżej wymienione przez większą liczbę kandydatów (25-30) CRZL podejmie starania mające na celu wybór wykonawcy tego kierunku.

Studia rozpoczną się w październiku/listopadzie 2011r. O dokładnym terminie rozpoczęcia studiów i o miejscach przeprowadzenia zajęć dydaktycznych informować będą uczestników studiów wybrane uczelnie. Studia trwają 2 semestry.

Studia odbywać się będą w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota – niedziela).

Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieć zapewnione – poza usługą edukacyjną na wybranym kierunku studiów – niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, wyżywienie, zakwaterowanie oraz zwrot kosztów dojazdu do 100 zł za zjazd.

Uczelnie, przyjmując kandydata na studia będą wymagać przedłożenia następujących dokumentów: dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, kopii dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji.

Warunkiem zaliczenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań (obecność i udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminów), określonych w planie studiów.

Więcej informacji dotyczących organizacji studiów zamieszczonych jest w dołączonym pliku PDF.


Zgłaszanie kandydatur:

1. wypełnienie Karty Zgłoszenia

2. podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Warunkiem koniecznym przyjęcia pracownika na studia jest zgoda jego bezpośredniego przełożonego.

Z każdej Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej oraz Wydziału Polityki Społecznej  i ROPS z terenu małopolski, na studia podyplomowe zakwalifikowany zostanie przynajmniej jeden kandydat.

Wyboru pracowników prosimy dokonywać w oparciu o takie kryteria jak: zajmowane stanowisko (preferencje dla kadry kierowniczej), jakość pracy, stałość stosunku pracy (sugerujemy kierowanie na studia osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony). Bardzo prosimy o przemyślenie decyzji o rozpoczęciu studiów jak również o wyborze kierunku.
 

Wypełnione Karty Zgłoszenia proszę wysyłać faksem pod numer 0-12 422-06-36 wew. 44 lub mailem na adres kkubicka@rops.krakow.pl następnie oryginał pocztą na adres ROPS Kraków, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem Studia Podyplomowe – edycja III. Karty Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 czerwca 2011 r.

Informacji na temat rekrutacji udziela Pani Katarzyna Kubicka pod numerem telefonu  0-12 422-06-36 wew.22.

Pragniemy podkreślić, że ROPS w Krakowie zajmuje się jedynie rekrutacją Kandytów na studia i nie ma wpływu oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności  za dalszą procedurę postępowania w zakresie realizacji przeprowadzonego naboru.

 


 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl