Załaduj kalendarz
2006-06-21

Biuletyn dla organizacji pozarządowych

Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS przy Fundacji Instytut Studiów Strategicznych opracowało kolejny numer biuletynu dla NGO.

Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS przy Fundacji Instytut Studiów Strategicznych opracowało kolejny numer biuletyn dla NGO.
Zachęcamy do korzystania. Jednocześnie informujemy, że na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl tworzy się małopolski serwis regionalny (małopolskie.ngo.pl).
 

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4 Ip
31-027 Kraków
tel. 12/421-83-40, 431-12-53
www.iss.krakow.pl
 
 
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
 
BIULETYN DLA MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH –LIPEC 2006

7 lipca 2006 r
granty regionalne
Mecenat Małopolski 2006 - II edycja
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs w dziedzinie kultury dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego pn. „Mecenat Małopolski”. Do 31 sierpnia można składać wnioski na finansowanie przedsięwzięć, których termin realizacji zamyka się w czasie od 1 października do 10 grudnia 2006 r. Na realizację zadań przeznaczona jest pula środków 350 tys zł.
Więcej http://www.malopolskie.pl/Kultura/Mecenat/

Nabór wniosków do Działania 2.2 ZPORR - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Strukturalnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Wnioski można składać od 19 czerwca do 8 lipca 2006 r.
Więcej http://www.wrotamalopolski.pl/root_ZPORR/Wydarzenia/Aktualnosci/20060619a.htm

konkursy ogólnopolskie
Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji ogłasza konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych obszarów uznanych przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji za priorytetowe czyli: „rodzina bez przemocy” – przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków przemocy w rodzinie; „świadome ojcostwo na każdym etapie życia dziecka;  kształtowanie pozytywnych wzorców rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży; reintegracja osób starszych w środowiskach lokalnych; przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnych na rzecz różnorodności i równości w społecznościach lokalnych; wsparcie działań mających na celu przeciwdziałanie handlu ludźmi i pomocy jego ofiarom; aktywne wspieranie rodzicielstwa zastępczego. Termin składania wniosków 10 lipca 2006 r. (liczy się data stempla pocztowego), termin rozstrzygnięcia konkursu 10 sierpnia 2006 r. Termin realizacji projektów - najpóźniej do 31 października 2006. Przewidywana maksymalna wysokość dotacji dla organizacji - do 70 000 złotych, dla kilku organizacji realizujących wspólny projekt (np. koalicja organizacji) - do 100 000 złotych. Suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w wyniku konkursu - 730 000 zł.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/205875.html

Konkurs dla kościołów i związków wyznaniowych z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych "Kształtowanie postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych". Oferty należy składać do 10 lipca 2006 r. do godziny 16.00. Kwota zaplanowana na realizację zadania: 14.500 zł
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/206781.html

III Ogólnopolski Konkurs Literacki "Promień Nadziei"
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza młodzież niepełnosprawną do udziału w konkursie literacki.
Prace można nadsyłać do 15 lipca 2006 r.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/211032.html

Program stypendialny pt. "Moje Stypendium"
"Moje Stypendium" to partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory i grupy Metro, wspierający lokalne organizacje stypendialne. Jest on odpowiedzią na ważny problem społeczny - bezrobocie i niski poziom edukacji dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Wnioski można nadsyłać do 17 lipca 2006 r.
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres:
m.baranowska@filantropia.org.pl, (022) 622 01 22 wew. 24.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/206934.html

Konkurs na zadania z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej
współpracy rozwojowej
Minister Spraw Zagranicznych RP ogłasza otwarty konkurs na zadania z zakresu polskiej pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej. Termin składania ofert: 20 lipca 2006 r. Do priorytetowych zadań polskiej pomocy zagranicznej należy między innymi współpraca na rzecz rozwoju na równi z udziałem w międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Niniejszy konkurs dotyczy obu tych aspektów. Maksymalna łączna kwota dotacji do podziału wynosi 21.100.000 zł.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl,http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/208799.html

Konkurs fotograficzny „Europejska pocztówka z mojego regionu”
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Europejska pocztówka z mojego regionu”, którego celem jest ukazanie zmian jakie nastąpiły w Polsce od czasu akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej pod względem rozwoju regionalnego. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace które zostały przesłane poprzez wypełnienie formularza do dnia 31 lipca 2006 r. i tylko tych autorów którzy prześlą podpisane oświadczenie pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do 31 lipca 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Pozostale/Konkurs+fotograficzny+Europejska+pocztowka+z+mojego+regionu”.htm

O turystach - konkurs na scenariusz
[Eurodesk Polska] Europejskie stowarzyszenie Nisi Masa organizuje konkurs dla scenarzystów amatorów. Główną nagrodą są granty finansujące produkcję filmu. Scenariusze można przesyłać do 31 lipca 2006 r.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/202928.html

 Tolerancja w społeczeństwie globalnym - konkurs na esej
[Eurodesk] "Jak się żyć razem: promocja tolerancji i różnorodności w społeczeństwach globalnych" - to temat międzynarodowego konkursu na esej dla dzieci i młodzieży. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, a autor najlepszej pracy pojedzie do... Tokio.  Eseje muszą być napisane w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim lub francuskim. Nie mogą być wcześniej publikowane. Można je przesyłać do 31 lipca. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych - dziecięcej (do lat 14) i młodzieżowej (do lat 25). Długość prac w kategorii dziecięcej nie powinna przekraczać 800 słów, młodzieżowej - 1000 słów.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/182032.html

Konkurs Akcja Akacja: Szukamy wyjątkowych kobiet
AKCJA AKACJA realizowana jest przez Fundację „Partners” Polska we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Akcja ma charakter lokalny - nominacje i sadzenie akacji odbywa się w każdym województwie - a także ogólnopolski. AKCJA AKACJA polega na wyróżnianiu kobiet, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. W znanych miejscach publicznych, skwerach i parkach miejskich, dla każdej zwyciężczyni zasadzimy drzewko akacji - symbol rozwoju i wkładu kobiet w środowiska lokalne. Zgłoszenia kandydatek można przysyłać do 31 lipca 2006 r.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/203909.html

Prace społecznie użyteczne - dobra praktyka samorządu gminy – konkurs
W ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - organizowany jest konkurs pod nazwą "Prace społecznie użyteczne - dobra praktyka samorządu gminy". Jego celem jest wskazanie dwudziestu "dobrych praktyk organizatorskich" jako promocji dla działań podejmowanych w kierunku uaktywniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty, w których realizacja programu prac społecznie użytecznych rozpoczęła się w I półroczu 2006. Każdy projekt może uzyskać kwotę dotacji w wysokości do 15.000 złotych. Wnioski można przysyłać do 31 lipca 2006 r.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/205337.html

Program Rzeczpospolita Internetowa – konkurs dla gmin
Rzeczpospolita Internetowa. Program grantowy dla gmin wiejskich to partnerski program Fundacji Grupy TP i UNDP (Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ). Wszystkie gminy wiejskie mogą wziąć udział w konkursie, grantowym, który umożliwi dofinansowanie kilkuset lokalnych projektów kwotami od 5 000 do 50 000 zł. Termin składania Wniosków Wstępnych do Konkursu Grantowego został przedłużony do 31 lipca 2006 r.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.plhttp://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/211233.html
 
Konkurs dla ojców: "bycie tatą do działanie. każdego dnia"
Do końca lipca 2006 ojcowie mogą przesyłać do Fundacji Komunikacji Społecznej inspirujące historie i pomysły na zabawę z dzieckiem. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii "bycie tatą to działanie. każdego dnia". Konkurs jest realizowany przez Fundację Komunikacji Społecznej wspólnie z miesięcznikiem „Rodzice”, w ramach ogólnopolskiej kampanii „bycie tatą to działanie. każdego dnia” i trwa do końca lipca 2006 roku.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/210555.html

XIV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce zapraszają do udziału w Konkursie młodych poetów (wiek 16 - 35 lat) z terenu całego kraju. Konkurs trwa do końca lipca.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/180434.html

Plakat przeciw dyskryminacji – konkurs
[Eurodesk] Studenci sztuk pięknych, grafiki, wzornictwa i innych kierunków związanych z komunikacją oraz sztuką wizualną mogą brać udział w konkursie na "Przełamywanie Stereotypów". Prace można przesyłać do końca lipca 2006 r.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/177257.html

Przepustka do życia" – konkurs UNICEF dla szkół
UNICEF Polska zaprasza dyrekcje szkół, grono pedagogiczne oraz uczniów do włączenia się w kampanię UNICEF "Przepustka do życia". Konkurs na przeprowadzenie najciekawszej kampanii informacyjnej dotyczącej sytuacji dzieci w krajach rozwijających się ma na celu pokazanie uczniom, jak wygląda życie ich rówieśników, oraz zaproszenie ich do włączenia się w zbiórkę pieniędzy. Dzięki zebranym funduszom zostaną zakupione ratujące życie szczepionki dla ich rówieśników w Sierra Leone, najbiedniejszym kraju na świecie.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/207863.html

Kolorowa Akademia - II edycja konkursu
Program Równe Szanse - Kolorowa Akademia ogłasza drugą w tym roku edycję konkursu dotacyjnego. Do ubiegania się o dotacje (w wysokości do 10 000 zł) zaproszone są organizacje pozarządowe o budżecie rocznym nie większym niż 100 000 zł, prowadzące działania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w miejscowościach do 40 000 mieszkańców. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje, które otrzymały już w tym roku wsparcie w ramach Programu. Termin przyjmowania wniosków upływa 15 września 2006 r.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/203910.html

Konkurs. Zjawisko korupcji - "Tylko ryba nie bierze?"
Już po raz siódmy Fundacja Batorego ogłosiła konkurs dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych na najlepszy materiał poświęcony korupcji i jej mechanizmom, zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Konkurs trwa do 30 września 2006 r.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/185633.html
 
Inne informacje

Konkurs Pro Publico Bono
Do 31 lipca można zgłaszać ankiety zgłoszeniowe spośród, których wyłonione zostaną najciekawsze i najwartościowsze inicjatywy społeczne. W tegorocznej edycji pojawiła się nagroda dla organizacji obywatelskiej, działającej lokalnie. Cała pula nagród to blisko 500 tys. zł. Więcej http://www.espronet.com/propublicobono/?a=pages&id=143
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/206416.html

 Nagrody specjalne Ministra za osiągnięcia w zakresie Pomocy społecznej
Jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, do 31 lipca można się ubiegać o doroczne nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznaje doroczne nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród należy składać do wojewodów w terminie do 31 lipca 2006 roku.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

 Metody działania organizacji pozarządowych, zasady tworzenia
projektów i pozyskiwania funduszy na działalność statutową
Stowarzyszenie Galicyjska Szkoła Wyższa w Krakowie  zaprasza 12 lipca na II zajęcia warsztatowo-szkoleniowe. Zajęcia prowadzi prawnik. Szkolenie dla organizacji pozarządowych realizowane jest w ramach projektu  pt: „Współdziałanie warunkiem odniesienia sukcesu", współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski i pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego - Janusza Sepioła.
Zajęcia zaczną się o godzinie 12-tej w Urzędzie Miasta w Sali Portretowej,
Kraków pl. Wszystkich Świętych 3/4
Kontakt i dodatkowe informacje dla zainteresowanych:
Stowarzyszenie Galicyjska Szkoła Zdrowia
ul. Wójtowska 3/29, 30-020 Kraków
tel: 012 633 58 26, 506 11 44 73, 602 40 36 67

Studia podyplomowe - konkurs Collegium Civitas
Wygraj studia podyplomowe i zostań wykładowcą Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi! Prace konkursowe można nadsyłać do 15 września 2006 r.
Źródło: portal dla organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/strona/199597.html

Forum wymiany doświadczeń dla małopolskich projektodawców - Działania 1.1, 1.5
oraz 1.6 SPO RZL
Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS przy Fundacji Instytut Studiów Strategicznych zaprasza do udziału w Forum wymiany doświadczeń małopolskich beneficjentów realizujących projekty w ramach działań: 1.1, 1.5 oraz 1.6 SPO RZL. Spotkanie odbędzie się 11 lipca 2006 w Krakowie.
Źródło: CRL-ROSzEFS  http://www.iss.krakow.pl/roszefs/informacja.htm

- Doradztwo  CRL-ROSzEFS
Zapraszamy do korzystania z usług doradczych z wdrażania projektów EFS (w tym z prawa zamówień publicznych, pomoc publiczna, monitoring, sprawozdawczość, kontrola i kontrola finansowa (audyt) projektów z EFS). Formularz usług doradczych do pobrania na stronie  http://www.iss.krakow.pl/roszefs/doradztwo.htm  należy  przesłać na podany adres e-mail lub nr faxu: 012 421-83-40, 012 431-12-53
Konsultacje są udzielane na podstawie ustalonego telefonicznie porządku.

PROGRAM    EURO-NGO
EURO-NGO jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT przy współpracy z Przedstawicielstwem Organizacji Pozarządowych w Brukseli oraz Fundacją im. Stefana Batorego. Regionalnym koordynatorem Programu jest Instytut Studiów Strategicznych, który m.in. realizuje Program w Małopolsce, organizuje spotkania informacyjne i szkolenia we współpracy z różnymi instytucjami z województwa, pośredniczy w kontaktach ze specjalistami.
Kontakt:
Ewa Chromniak - Koordynator regionalny
Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków;
tel./ fax 12- 421-83-40, 12- 421-62-50    e.chromniak@iss.krakow.pl   http://www.iss.krakow.pl/ngo/ngo.htm
 
Doradztwo dla małopolskich organizacji pozarządowych
Instytut Studiów Strategicznych zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe do korzystania z bezpłatnych usług doradczych w zakresie:
  • prowadzenia księgowości organizacji pozarządowej,
  • dokonywania zmian w dokumentach statutowych (szczególnie w kontekście uzyskiwania statusu OPP)
  • poszukiwania źródeł finansowania, przygotowywania projektów i wniosków o dotacje
Kontakt:
Instytut Studiów Strategicznych,     
ul. Mikołajska 4 Ip, 31-027 Kraków
nr tel/fax 12/431-12-53, 421-83-40
email d.kobylec@iss.krakow.ple.chromniak@iss.krakow.pl

Źródło informacji o III sektorze
Ogólnopolski portal dla organizacji pozarządowych WWW.NGO.PL
Małopolski serwis regionalny WWW.MALOPOLSKIE.NGO.PL
Zapraszamy do kontaktu i przesyłania informacji o ciekawych inicjatywach dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych na adres a.pasieka@iss.krakow.pl. Przesyłane przez Państwa informacje będą zamieszczane w serwisie regionalnym WWW.MALOPOLSKIE.NGO.PL
Kontakt i informacje na temat biuletynu:
Instytut Studiów Strategicznych,     
ul. Mikołajska 4 Ip, 31-027 Kraków
tel. 12/ 421-83-40, 665-203-732 – Anna Pasieka
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl