Załaduj kalendarz
2019-05-14

Do 5 czerwca czekamy na oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu praw konsumenckich

W dniu 14 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich

(Uchwała nr 765/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na

1) propagowaniu wiedzy na temat prawa (w tym praw konsumentów oraz podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego) wśród młodzieży i osób starszych;

2) organizowaniu prelekcji na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji;

3) organizowaniu inicjatyw mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej przy jednoczesnym promowaniu integracji międzypokoleniowej.


Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2019 roku na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie

do 5 czerwca 2019r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”. Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2018 r. przyznał dofinansowanie na realizację 37 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 700 000 zł.Do pobrania:

>>> Uchwała ZWM
>>> Regulamin konkursu
>>> Zasady przetwarzania danych osobowych
>>> Wzór oferty
>>> Umowa
>>> Sprawozdanie z realizacji zadania
>>> Oświadczenie

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl