Załaduj kalendarz
2016-03-30

Doskonalenie zawodowe kadry pomocy i integracji społecznej w 2016 rok

W bieżącym roku zaplanowane zostały liczne szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Podajemy ich wstępny zakres tematyczny oraz planowany okres realizacji.

Przedstawiamy wykaz szkoleń, seminariów, superwizji oraz konferencji, które zaplanowane zostały do realizacji na rok 2016.

 SEMINARIA

Seminaria skierowane do pracowników socjalnych     

Trudny klient czy trudności klienta - wykorzystanie w pracy socjalnej Dialogu Motywującego /maj, czerwiec; 2 grupy seminaryjne/

Zmiana jako istota pracy socjalnej - proces zarządzania zmianą, klient w procesie zmian - jak skutecznie reagować na jego postawy. /maj, czerwiec; 2 grupy seminaryjne/

Specyfika pracy z klientem uzależnionym w kontekście budowania planu wsparcia /wrzesień, październik; 2 grupy seminaryjne/


Seminaria dedykowane pracownikom instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty 

Prawne aspekty realizacji procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem ustaw powiązanych /maj, 2 grupy/

Przemoc wobec osób zależnych (osoby starsze, osoby chore, niepełnosprawne, dzieci)   /marzec, kwiecień; 2 grupy/                                                                                                                           

Zarządzanie zespołem w procedurze Niebieskie Karty /marzec, kwiecień; 2 grupy seminaryjne/           


Seminaria skierowane do  kadry środowiskowych domów samopomocy

Sposoby motywowania uczestników środowiskowych domów samopomocy do aktywnego uczestnictwa w procesie terapeutycznym.z wykorzystaniem dialogu motywującego./kwiecień, 1 grupa seminaryjna/ 

Stres i wypalenie zawodowe – jak można radzić sobie z problemami zawodowymi? /maj-czerwiec, 1 grupa seminaryjna/

Seminaria dedykowane pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownikom systemu pieczy zastępczej, asystentom rodziny

Procedura odebrania dziecka z rodziny. Praca z rodziną w kontekście umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.  /seminarium 2 -dniowe, wrzesień-listopad, 1 grupa seminaryjna/

Rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży wobec zagrożeń występujących w Internecie /wrzesień-listopad, 1 grupa seminaryjna/

Plan pomocy dziecku i rodzinie. Obszary współpracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  / wrzesień - listopad, 1 grupa rodzinna/SUPERWIZJA

Superwizja dla kadr pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkowie zespołów interdyscyplinarnych.  /czerwiec-październik, 2 grupy/

Superwizja dla asystentów rodziny  /maj – wrzesień, 1 grupa/


 KONFERENCJE

Konferencja z obszaru wspierania rodziny dedykowana asystentom rodziny, pracownikom PCPR, OSP /maj/

    „Dziecko w rodzinie zastępczej – wielokierunkowość oddziaływań systemu pieczy zastępczej”

Praca z rodziną w kontekście powrotu dziecka do rodziny biologicznej: utrzymanie więzi z rodzicami, utrzymanie kontaktów rodziny zastępczej z biologiczną, współpraca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z asystentem rodziny.

Rodzina zastępcza droga do usamodzielnienia: wspieranie dziecka w rodzinie zastępczej w okresie dorastania, trauma związana ze zmianą środowiska rodzinnego, problemy wieku adolescencji.

Rodzina zastępcza jako etap procesu przysposobienia: przygotowanie dziecka do zmiany środowiska rodzinnego, przepracowanie z rodziną zastępczą przekazania dziecka do adopcji

Konferencja z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dedykowana pracownikom instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  /czerwiec/

"Dziecko wobec przemoc. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc?"

geneza, specyfika diagnoza przemocy stosowanej przez dzieci postawy wychowawcze sprzyjające rozwojowi zachowań przemocowych

czynniki ryzyka, czynniki zapobiegające

profilaktyka, przeciwdziałanie, praca z rodziną

przemoc rówieśnicza, w tym cyberprzemoc    

Konferencja z okazji dnia pracownika socjalnego, dedykowana pracownikom OPS, DPS, PCPR, ŚDS /listopad/

    "Wyzwania w pracy socjalnej"  

 WIZYTY STUDYJNE

Wizyta w jednostkach nagrodzonych w  konkursie "Przeciw przemocy"  /wrzesień, październik/  przedstawiciele jednostek realizujących procedurę Niebieskie Karty / członkowie Grupy Roboczej

Wizyta w podmiotach pracujących metodą Organizacji Społeczności Lokalnej   /wrzesień, październik/   kadra jednostek pomocy społecznej


REGIONALNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY

Organizacja spotkań przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy  /marzec-listopad/ 

Rada Regionalnej Platformy Współpracy - 2 spotkania

Konwent Dyrektorów PCPR - 2 spotkania

Grupa ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / grupa ds. OIK – 2 spotkania

Grupa ds. systemu pieczy zastępczej / grupa ds. wspierania rodziny – 2 spotkania  >>>Wykaz szkoleń/seminariów/superwizji/konferencji

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl