Załaduj kalendarz
2008-08-08

Drugi nabór na stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - miejsce pracy Kraków - nr ref. ROPS.110-18/08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Monika Szymborska zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.
_________
25.08.2008
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Daria Krok – Kraków
Edyta Robaczyńska-Kukiełka – Kraków
Monika Szymborska – Kraków
 

Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:
Daria Krok – Kraków
Edyta Robaczyńska-Kukiełka – Kraków
Monika Szymborska – Kraków
 
__________
08.08.2008r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2 nabór) - miejsce pracy Kraków - nr ref. ROPS.110-18/08
 
Stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do dnia 22.08.2008r.

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe prawnicze;
• znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office).


Wymagania dodatkowe:

• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;

• znajomość przepisów z zakresu świadczeń rodzinnych, kpa;

• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;

• doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy 
  społecznej.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 
  rodzinnych oraz zaliczki administracyjnej w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia
  społecznego w przypadku wniosków złożonych w Polsce (przyjmowanie wniosków o ustalenie 
  prawa do świadczeń rodzinnych, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji),
• współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi UE w celu uzyskania informacji 
   niezbędnych do wydania decyzji na podstawie prawa polskiego,
• wypełnianie formularzy nadesłanych przez instytucje zagraniczne w związku z wszczęciem 
   procedury o przyznanie świadczeń rodzinnych w jednym z państw UE,
• przygotowanie projektów decyzji i postanowień kończących postępowanie w sprawie świadczeń 
   rodzinnych.

Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie;
• referencje na życzenie;
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 22.08.2008r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".
 
                                                                                                              
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.            
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl