Załaduj kalendarz
0000-00-00

III Seminarium Wojewódzkie PRZECIW PRZEMOCY - 28.04.2005

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Prewencji zapraszają na seminarium poświęcone problemowi przemocy domowej, które odbędzie się 28.04.2005 roku, w godzinach 9:30 – 16:00, w Sali Konferencyjnej nr 201b Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 109. Zainteresowane osoby prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 25.04.2005 pod nr tel. ROPS: (012)4220636.

Konferencja poświęcona będzie oszacowaniu skali i charakteru zjawiska przemocy domowej w województwie małopolskim oraz ocenie możliwości oraz ograniczeń podejmowania działań zmierzających do zwalczania i zapobiegania przemocy domowej. Podsumowane będą doświadczenia płynące z wdrażania w powiatach Małopolski programu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej”. Omówione zostaną również aktualne tendencje i kierunki działań w zapobieganiu i zwalczaniu przemocy w rodzinie. Na forum wymiany doświadczeń specjalistów, instytucji i organizacji zaprezentowany zostanie duński model rozwiązywania problemu przemocy domowej.
Celem nadrzędnym seminarium jest poszerzenie oddziaływania najskuteczniejszych rozwiązań w przeciwdziałaniu przemocy oraz usprawnienie systemu pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc.
Konferencja skierowana jest do ekspertów z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, przedstawicieli Policji, wymiaru sprawiedliwości oraz władz samorządowych z województwa małopolskiego oraz innych instytucji i organizacji z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

III SEMINARIUM WOJEWÓDZKIE „PRZECIW PRZEMOCY” – 28.04.2005

OTWARCIE KONFERENCJI
09:30 – 09:45 Otwarcie konferencji – słowo wstępne:
Jadwiga Pauli – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
nadinsp. Andrzej Woźniak – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji

POMOC OFIAROM PRZEMOCY W ŚWIETLE PRAWA
09:45 – 10:15
Dziecko – podmiot praw jako ofiara przestępstwa – kom. Dariusz Romański – Specjalista Wydziału Prewencji KWP w Krakowie
10:15 – 10:45 Możliwości i ograniczenia działania sądu na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą domową – SSO Tomasz Grebla – Sąd Okręgowy w Krakowie
10:45 – 11:25 Aspekty karne w przemocy w rodzinie ukierunkowane na dzieci – dr Leszek Kupiec – Prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu

11:25 – 11:45 PRZERWA NA KAWĘ

ZJAWISKO PRZEMOCY DOMOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
11:45 – 12:00
Ocena zjawiska przemocy domowej w województwie małopolskim – raport KWP – podkom. Izabela Dobkowska – Specjalista Wydziału Prewencji KWP w Krakowie/ nadkom. Andrzej Jamrozowicz – Specjalista Wydziału Prewencji KWP w Krakowie
12:00 – 12:20 Podsumowanie II i III edycji programu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej” – Małgorzata Kiełkowicz – ROPS Kraków, Jerzy Szczepaniec – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tarnowie, Koordynator merytoryczny programu „Przeciw przemocy…”
12:20 – 12:35 Doświadczenia powiatu wadowickiego w procesie wdrażania i rozwoju programu „Przeciw przemocy…” – Barbara Pindel-Polaszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
12:35 – 12:50 Doświadczenia powiatu tatrzańskiego w procesie wdrażania i rozwoju programu „Przeciw przemocy…” – przedstawiciel koalicji tatrzańskiej

PRZEMOC W RODZINIE – DOMINUJĄCE TENDENCJE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY
12:50 – 13:10
Współczesne oblicze przemocy domowej – Iwona A. Wiśniewska – Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie
13:10 – 13:30 Praca ze sprawcą przemocy – możliwości i ograniczenia – Małgorzata Nowobilska-Stanios, Jerzy Żuk – Oddział Terapeutyczny Aresztu Śledczego Kraków-Podgórze
13:30 – 13:50 Perspektywy wychodzenia z przemocy – dr Elżbieta Leśniak – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

13:50 – 14:10 PRZERWA NA KAWĘ

BUDOWANIE SYSTEMU POMOCY OSOBOM UWIKŁANYM W PRZEMOC DOMOWĄ
14:10 – 14:30
Współpraca instytucji pomocowych i władz lokalnych w procesie budowy lokalnego systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową – Jerzy Szczepaniec – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tarnowie
14:30 – 15:30 Z doświadczeń zagranicznych – zapobieganie i zwalczanie zjawiska przemocy domowej w Hrabstwie Fionii – prezentacja ekspertów z Danii
15:30 – 16:00 Dyskusja pokonferencyjna oraz podsumowanie seminarium

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl