Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
0000-00-00

Kompromis na rynku pracy – projekt realizowany w ramach IW EQUAL

Realizacja projektu Kompromis na rynku pracy ma na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie różnorodnych rozwiązań, zwiększających szanse młodych matek na rynku pracy.Biuro Projektu EQUAL - ul. Radziwiłłowska 4 w Krakowietel./fax (12) 257 12 05; tel. kom. 501 18 38 86

Jesteś osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim?
Jesteś osobą przebywającą na urlopie wychowawczym?
Jesteś kobietą, która utraciła zatrudnienie wskutek urodzenia dziecka?
Jesteś kobietą, która ze względu na posiadanie małego dziecka ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia?
Jesteś kobietą, która ze względu na posiadanie małego dziecka napotyka na poważne trudności w godzeniu sfery zawodowej z rodzinną?

Zapraszamy Cię do skorzystania z bezpłatnych usług realizowanych w ramach w projektu
„Kompromis na rynku pracy”

Po okresie przerwy związanej z intensywną opieką nad dzieckiem kobiety niejednokrotnie napotykają na poważne trudności w ponownej aktywizacji zawodowej. Trudności te wynikają z braku innowacyjnych form organizacji pracy, które z powodzeniem mogłyby być wykorzystane przez mniej dyspozycyjne czasowo kobiety.
Projekt Kompromis na rynku pracy powstał w odpowiedzi na potrzebę wypracowania takich rozwiązań, które umożliwią skuteczny powrót na rynek pracy rodzicom – głównie kobietom – po okresie przerwy związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem oraz ich aktywizację w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym i macierzyńskim. Projekt przewiduje również wsparcie dla tych przedsiębiorców, którzy otwarci są na stosowanie rozwiązań umożliwiających młodym matkom godzenie sfery zawodowej z rodzinną, a także stosują różnorodne rozwiązania pro rodzinne.
DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW
1) Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie zapobiegania dezaktualizacji i wiedzy oraz kwalifikacji rodziców podczas przerwy związanej z opieką nad dzieckiem:
Organizacja pakietu usług doradczych dla kobiet
W okresie od listopada 2005 r. do grudnia 2007 r. organizowane są usługi doradcze o charakterze psychologicznym, prawnym oraz zawodowym. Ich celem jest udzielenia wsparcia osobom wracającym na rynek pracy oraz pomoc w eliminacji barier stojących na przeszkodzie w łączeniu sfery zawodowej z rodzicielstwem.
Organizacja pakietu usług szkoleniowych dla kobiet
Od stycznia 2006 r. do końca roku 2007 prowadzona jest rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu. Planowane są szkolenia zawodowe umożliwiające sprawne korzystanie z narzędzi informatycznych oraz szkolenia podnoszące kompetencje wysoko cenione oraz pożądane przez współczesnych pracodawców: komunikacja interpersonalna, negocjacje i inne. Prowadzenie szkoleń odbywa się z zastosowanie metod nauczania dostosowanych do potrzeb tej specyficznej grupy odbiorców.
Dla osób, które ze względu na posiadanie małego dziecka nie mają możliwości uczestniczenia w szkoleniach, udzielone zostanie dodatkowe wsparcie w formie organizacji opieki nad dzieckiem na czas szkolenia.
Stworzenie portalu internetowego
Realizacja projektu przewiduje budowę portalu internetowego, w ramach którego publikowane będą treści odnoszące się do: sytuacji rodziców – zwłaszcza młodych matek – na rynku pracy, aspektów prawnych zatrudniania młodych matek, elastycznych form zatrudnienia, innowacyjnych form opieki nad dzieckiem, jak również gromadzone będą oferty pracy/zlecenia, które mogą być wykonywane przez kobiety przebywające na urlopie wychowawczym. Przewidywany termin utworzenia portalu to lipiec 2006 r.
Organizacja seminariów i spotkań tematycznych dla kobiet
W trakcie realizacji projektu prowadzone będą seminaria z ekspertami z dziedziny psychologii, rynku pracy, a także spotkania z osobami, które skutecznie godzą życie zawodowe z rodzinnym. Spotkania te pozwolą podwyższyć świadomość o potrzebie dbania o swoje kwalifikacje nawet podczas przerwy związanej z opieką nad dzieckiem oraz pokażą możliwości i sposoby harmonijnego podejścia do życia zawodowego i rodzinnego.

2) Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie dostosowania instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do potrzeb rodziców
Uruchomienie alternatywnej formy opieki nad dzieckiem
Rezultatem tego działania będzie zorganizowanie oraz ocena innowacyjnej metody opieki nad dzieckiem, opierającej się głównie na istniejących nieformalnych stosunkach sąsiedzkich. Rozwiązanie polegające na organizacji osiedlowych grup zabawowych z jednej strony wpłynie na lepszą organizację czasu przez rodziców, z drugiej zaktywizuje lokalną społeczność i stanie się platformą wymiany informacji o projekcie oraz innych działaniach korzystnych z punktu widzenia godzenia życia rodzinnego i zawodowego.
Innowacyjne działania w zakresie opieki nad dzieckiem
Partnerstwo planuje przeprowadzić warsztaty dla ojców, których celem jest zmiana stereotypowego podejścia do opieki nad dzieckiem. Dodatkowo zorganizowane zostaną pilotażowe warsztaty dla rodziców, które ułatwiać będą stopniowe rozstawanie się z dzieckiem w momencie podjęcia decyzji o powrocie do pracy oraz umożliwią dziecku proces adaptacji w grupie rówieśniczej.

Rekrutacja beneficjentów będzie prowadzona w grupie osób, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
- osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim;
- osoba przebywająca na urlopie wychowawczym;
- kobieta, która utraciła zatrudnienie wskutek urodzenia dziecka;
- kobieta, która ze względu na posiadanie małego dziecka ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia;
- kobieta, która ze względu na posiadanie małego dziecka napotyka na poważne trudności w godzeniu sfery zawodowej z rodzinną.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO PRACODAWCÓW

3) Wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających godzenie interesu pracodawcy z potrzebami osób wychowujących dzieci
Opracowanie założeń i promocja marki Firmy Przyjaznej Rodzicom
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju postawiło sobie za cel stworzenie marki świadczącej o stosunku i szacunku firmy do swoich pracowników, która przyznawana oraz weryfikowana będzie przez odpowiednie grono ekspertów. Przyznanie marki zostanie poprzedzone konkursem wśród małopolskich pracodawców. Wcześniej opracowane zostaną założenia merytoryczne do marki, którą będą mogły posługiwać się wyłącznie te podmioty, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności wypracowują oraz stosują rozwiązania umożliwiające godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
Organizacja szkoleń oraz coachingu dla firm
Szkolenia organizowane dla pracodawców dotyczyć będą problematyki związanej ze stosowaniem elastycznych form organizacji pracy i zatrudnienia, tak, aby sprzyjały one godzeniu życia rodzinnego i zawodowego. Ponadto pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie ułatwiającym godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem uzyskają wsparcie w postaci indywidualnych usług coachingu.
Przeprowadzenie projektu badawczego „Prawne aspekty zatrudniania kobiet wychowujących dzieci"
Niniejszy raport stanowić będzie podsumowanie działań ukierunkowanych przede wszystkim na promocję elastycznych form organizacji pracy. Analiza ustawodawstwa dokonana zostanie pod kątem ograniczeń i możliwości stosowania innowacyjnych metod organizacji pracy. Raport analizował będzie przepisy prawa, regulujące możliwości podejmowania pracy przez osoby wychowujące dzieci. Autorzy raportu zaproponują również pewne kierunki zmian w ustawodawstwie, które mogą zapewnić skuteczniejsze stosowanie elastycznych form zatrudnienia oraz wspierać będą wśród pracodawców politykę przyjazną rodzinie (np. stosowanie ulg podatkowych, innowacyjne pakiety ubezpieczeń społecznych i gospodarczych).
Testowanie elastycznych form zatrudnienia
W okresie realizacji projektu przetestowane zostaną formy zatrudniania kobiet przebywających na urlopach wychowawczych w trybie pracy na odległość oraz stworzone zostaną udogodnienia w miejscu pracy dla osób wracających do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Ewaluacja tych rozwiązań pokaże na ile stosowane innowacje wpływają na podwyższenie jakości życia rodziców oraz jak są oceniane przez pracodawców.
Testowanie rozwiązań organizacyjnych sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
W ramach tego działania zaprezentowane zostaną korzyści wynikające ze stosowania innowacyjnych rozwiązań w miejscu pracy, które na potrzeby projektu były testowane oraz ewaluowane przez pracodawców. Wyniki analizy będą upowszechniane jako przykłady dobrych praktyk.
Organizacja seminariów i spotkań tematycznych dla pracodawców
Partnerstwo będzie dążyć do kształtowania wśród pracodawców wysokiej świadomości o polityce równych szans oraz wpływać będzie na pozytywne postrzeganie przez nich kobiet jako wartościowych pracowników. W tym celu zorganizowany zostanie cykl spotkań i seminariów tematycznych prezentujących różne aspekty problematyki zatrudniania kobiet oraz równości płci.

Więcej informacji na stronie http ://equal .plineu.org
tel./fax (12) 257 12 05
tel. kom. 501 18 38 86
equal @plineu.org

Od dnia 1 września 2005 dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Biuro Projektu EQUAL
ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl