Załaduj kalendarz
2012-11-28

Konferencja "Małopolska przeciw przemocy w rodzinie"

"Małopolska przeciw przemocy w rodzinie" to tytuł dziesiątej już konferencji poświęconej tematyce przemocy w rodzinie, organizowanej wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Celem tegoroczne konferencji było omówienie zmian jakie zostały wprowadzone szczególnie w kontekście realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz możliwości i wyzwań jakie są związane z profesjonalizacją pracy specjalistów wspierających na co dzień rodziny, w których występuje przemoc. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pan Rafał Barański, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Jacek Górecki oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Renata Grochal.
Pierwsza część konferencji poświęcona była omówieniu stanu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa małopolskiego. W tym celu zaprezentowane zostały wyniki monitoringu realizacji „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013”, obejmującego okres od I 2010 do XII 2011. Porównanie wyników monitoringu prowadzonego w latach poprzednich pozwoliło na wskazanie kierunku zmian w działaniach podejmowanych w celu realizacji rozwiązań sprzyjających ograniczeniu problemu przemocy. Istotne znacznie miało także przedstawienie przez Panią Katarzynę Łach działań podejmowanych przez Wydział Polityki Społecznej MUW w tym zakresie. Wskazanie istoty oraz zaplanowanych rezultatów podejmowanych inicjatyw z pewnością przyczyniło się do uzupełnienia obrazu działań podejmowanych przez wszystkie instytucje budujące interdyscyplinarny, kompleksowy oraz efektywny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zagadnienia poruszane podczas konferencji przyczyniły się również do pogłębienia wiedzy z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez poszczególne instytucje wskazane w rozporządzeniu z dnia 13 września 2011r. (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245). Prelekcję na ten temat wygłosił Pan Grzegorz Wrona, który w trakcie swojego wystąpienia wyraźnie podkreślił, iż realizacja procedury jest doskonałym sposobem sprawdzenia podejrzeń odnoszących się do istnienie przemocy w rodzinie.
Konferencja była także okazją do zaprezentowania możliwości profesjonalizacji wsparcia dla rodzin w których występuje przemoc. Jedną z nich jest z pewnością praca asystenta rodziny, który może wspierać zarówno osoby doznające przemocy, jak i sprawców. O idei asystentury rodzinnej, jej celach oraz możliwościach wykorzystania w pracy z rodziną, w której istnieje przemoc prelekcję wygłosiła dr Izabela Krasiejko. Mając na uwadze fakt, iż praca oraz wsparcie rodzin w których występuje przemoc jest zajęciem bardzo wymagający, istotne stało się podkreślenie, iż aby skutecznie interweniować w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konieczne jest także zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla specjalistów świadczących pomoc. Ważne znaczenie w tym systemie wsparcia z pewnością odgrywa superwizja, o czym przekonywał w swoim wystąpieniu Pan Jerzy Szczepaniec.
Konferencji towarzyszyło także podsumowanie III edycji konkursu na najlepsze działanie interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prezentację zwycięskich projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, z pewnością przyczyniły się do pogłębienia praktycznej wiedzy uczestników konferencji z zakresu budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Pani Ireny Łanki – Fryt, dotyczące realizacji standardów pracy socjalnej w rodzinach, w których występuje przemoc. Pierwsze refleksje na temat realizacji standardów, których celem jest profesjonalizacja wsparcia zapewnianego przez pracowników socjalnych, stały się cennym źródłem informacji na temat przyszłości pracy i wsparcia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.  
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl