Załaduj kalendarz
2015-06-08

Konferencja "Seniorzy uwikłani w przemoc – ofiary czy sprawcy?" już za nami!

Dnia 8 czerwca 2015 roku odbyła się XIII wojewódzka konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

iii

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz mł. Insp. Paweł Dzierżak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.
W trakcie tegorocznego spotkania poświęconego problematyce osób starszych uwikłanych w przemoc, szukaliśmy odpowiedzi na pytania zadane przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

1.    Jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia przemocy wobec osób starszych, zarówno w rodzinie jak i instytucjach pomocowych?

2.    Jakiego rodzaju przemocy doświadczają seniorzy?

3.    Jaka jest świadomość rodzin, że przemoc to nie tylko fizyczna agresja ale także – zwłaszcza w kontekście seniorów – zaniedbanie, niepodawanie leków, ograniczanie swobody poruszania, racjonowanie żywności, przejmowanie emerytury czy skazywanie na samotność?

4.    Jakie są konsekwencje stosowania przemocy wobec osób starszych?

5.    Jakie czynniki, w tym związane ze stanem zdrowia, mogą sprowokować agresję seniorów czyniąc z nich sprawców przemocy?

6.    Jak podejmować skuteczną interwencję w sytuacji występowania przemocy, w którą uwikłani są seniorzy?

7.    Jak skutecznie rozwinąć profilaktykę by minimalizować skalę przemocy z udziałem seniorów?


Na powyższe pytania odpowiadali prelegenci podczas wystąpień dotyczących: skali zjawiska przemocy w rodzinie w województwie małopolskim (Jerzy Szczepaniec – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), wieloaspektowości zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych (prof. dr hab. Beata Tobiasz – Adamczyk – Collegium Medicum UJ), agresji u osób starszych jako elementu zaburzeń zachowania w przebiegu różnych schorzeń w geriatrii (dr n. med. Alicja Klich – Rączka – Collegium Medicum UJ), interwencji i pomocy w sytuacji podejrzenia przemocy wobec osób starszych (Katarzyna Michalska – członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA), działań Małopolskiej Policji skierowanych do osób starszych (nadkom. Wojciech Chechelski – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Krakowie).


W trakcie konferencji laureaci VI Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy” na najlepsze działania prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe, zaprezentowali dobre praktyki.


Wśród tegorocznych nagrodzonych znaleźli się:


I.    Kategoria – najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda – Gmina i Miasto Kraków /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

(za działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające w szczególności na szybkim reagowaniu, mającym na celu przerwanie przemocy w rodzinie, niesieniu skutecznej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz mające na celu propagowanie właściwych postaw i reagowania w sytuacji przemocy w rodzinie).


Wyróżnienia:

Gmina Zielonki / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

(zaprowadzone działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży –uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z wykorzystaniem metod atrakcyjnych dla młodych ludzi – m.in. gry zespołowe)

Gmina i Miasto Tarnów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

(za zakrojoną na szeroką skalę kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie interdyscyplinarnej współpracy służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy).


II.    Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego:

Nagroda - Powiat limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w  Limanowej 

(za szereg działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, duże zaangażowanie w poszukiwanie niestandardowych środków i narzędzi w celu dotarcia do jak największej liczby osób uwikłanych w przemoc, w celu zminimalizowania rozmiarów tego zjawiska i jego skutków).

W konferencji udział wzięło 150 przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, policji i wymiaru sprawiedliwości podejmujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Patronat honorowy: 

77777


Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl