Załaduj kalendarz
2011-04-07

Konkurs „Świetlica- Dzieci- Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert w ramach Programu ”Świetlica- Dzieci -Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. 
Informację na temat szczegółowych zasad konkursu i wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce:

Pomoc Społeczna → Konkursy → Rok 2011→ Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu ”Świetlica- Dzieci- Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Link do strony:  http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2840

Wobec konieczności wydania opinii przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM zwracamy się z prośbą  o przesłanie właściwie wypełnionych wniosków (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011. Nr 6, poz.25)), do dnia 31 maja 2011r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub składanie bezpośrednio w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (decyduje data na pieczęci wpływu)
Ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków

Osoba do kontaktu: Edyta Sokoła, nr telefonu: (012) 63 03 577, e-mail: esok@malopolska.mw.gov.pl  
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl