Załaduj kalendarz
2012-02-10

Konkurs „Świetlica- Dzieci- Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert w ramach Programu” Świetlica- Dzieci -Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015.
Informację na temat szczegółowych zasad konkursu i wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce:
Pomoc Społeczna → Konkursy → Rok 2012→ Ogłoszenie o II edycji konkursu ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w programie ”Świetlica- Dzieci- Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2012-2015. Link do strony: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,5691,konkurs-na-wsparcie-rodziny-i-dziecka.html
Wobec konieczności wyboru 5 najlepszych ofert z województwa małopolskiego i wydania opinii przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM zwracamy się z prośbą  o przesłanie właściwie wypełnionych wniosków (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011. Nr 6, poz.25)wraz z wymaganymi załącznikami, do dnia 30 marca 2012r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
lub składanie bezpośrednio w Sekretariacie
 Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (decyduje data na pieczęci wpływu)
Ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków
Osoba do kontaktu: Edyta Sokoła, nr telefonu: (012) 63 03 577, e-mail:esok@malopolska.mw.gov.pl
Załączniki:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011. Nr 6, poz.25)
• Zmiany Programu
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl