Załaduj kalendarz
2010-03-17

Konkurs dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych pn. „MOJA RODZINA”

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Krakowie ogłasza Konkurs dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych pn. „MOJA RODZINA”Konkurs „MOJA RODZINA” skierowany jest do rodziców zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych oraz zawodowych.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy w dowolnej formie: plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane, formy przestrzenne jak rzeźba, płaskorzeźba), audio-wizualnej (filmy, reportaże) i literackiej (proza, komiks). Szczegółowy opis prac zawiera Regulamin Konkursu.
Celem konkursu jest:

  • promowanie rodziny,
  • pogłębienie świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu każdego człowieka,
  • wzmocnienie rodzin zastępczych,
  • budowanie prawidłowego obrazu rodziny zastępczej w społeczeństwie,
  • zachęcanie do rodzicielstwa zastępczego.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.
Medialny patronat nad konkursem objęli: Radio Kraków, Telewizja Kraków.

Prace można składać osobiście w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, I p., pokój nr 11) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs „MOJA RODZINA”) - w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. Decyduje data stempla pocztowego.
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu – www.rops.krakow.pl

Organizator Konkursu przewiduje dwie kategorie prac konkursowych:

  • indywidualne,
  • rodzinne.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie organizatora Konkursu, a ogłoszenie wyników będzie miało miejsce do dnia 15 maja 2010 roku.
Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora Konkursu – www.rops.krakow.pl
O dokładnym miejscu i terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni.

Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:
a. rodzinne :
I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 zł*
II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 800,00 zł*
III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł
WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.
b. indywidualne
I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł
II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 400,00 zł
III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 300,00 zł
WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 11) lub telefonicznie: 12/422-06-36 wew. 21. Szczegółowych informacji udziela Ewa Solecka-Florek.

Regulamin konkursu

         

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl