Załaduj kalendarz
2018-10-22

Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny Roku - zgłoszenia do 9 listopada 2018 roku.

Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny roku 2018 – Mamy moc pomagania ma na celu wyróżnienie wyjątkowych pracowników socjalnych, a także uświadomienie mieszkańcom województwa, jak trudną i odpowiedzialną rolę w społeczeństwie pełnią te osoby.

Tegoroczna edycja Konkursu ma na celu nagrodzenie pracowników socjalnych, którzy w swojej codziennej pracy dostrzegają moc i znaczenie budowania współpracy międzysektorowej.


Przy ocenie kandydatur szczególnie premiowane będą inicjatywy interdyscyplinarne, przy realizacji których wykorzystywano sieć współpracy i których sukces, rozumiany jako skuteczność podjętych działań wynikał z umiejętności pozyskania jak najliczniejszej liczby podmiotów współpracujących.


Tegorocznym laureatem Konkursu na Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2018 zostanie nie kto inny, jak wyłącznie Lider Współpracy.


Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na terenie Małopolski:

a)    w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego,

b)    w organizacji pozarządowej, której organy administracji rządowej lub samorządowej zleciły realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,

c)    w placówce służby zdrowia,

d)    w zakładzie karnym,

e)    jednostce właściwej w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

f)    w klubie integracji społecznej,

g)    w centrum integracji społecznej,

h)    w innych instytucjach niż w/w, zatrudniających osoby na stanowisku pracownika socjalnego.


Jak zgłaszać kandydatów?

Regulamin Konkursu zamieszczony jest poniżej, podobnie jak formularze kart zgłoszeniowych.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać przełożeni lub współpracownicy. Dla każdej ścieżki przygotowany został odrębny formularz.


Termin zgłoszeń upływa 9 listopada 2018 roku
– decyduje data stempla pocztowego.


Zgłoszenia należy przesyłać lub składać osobiście na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków


Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie Kapituła Konkursowa, którą tworzą zaproszeni przez Organizatora specjaliści w dziedzinie pracy socjalnej, a także reprezentanci podmiotów patronujących inicjatywie.


Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Konferencji „Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach”, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. O godzinie i agendzie spotkania podmioty zgłaszające oraz wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja ta zostanie także udostępniona na stronie internetowej organizatora Konkursu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z zespołem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pod numerem telefonu: 12 422 06 36 w. 21.Dokumenty do pobrania:

>>> Regulamin konkursu

>>> Formularz zgłoszenia kandydata przez pracodawcę

>>> Formularz zgłoszenia kandydata przez współpracowników

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl