Załaduj kalendarz
2012-12-04

Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący wspierania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 października 2012 r. ogłosił konkurs zamknięty w Działaniu 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.  
Alokacja na przedmiotowy konkurs wynosi 50 000 000 zł.
Wnioski będą przyjmowane do dnia 28 grudnia 2012 r.

W ramach Działania 1.5 można otrzymać dofinansowanie na realizację następujących typów projektów:
      1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz 
          wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
 
          a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
 
          b.wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
 
      2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii
          informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz
          nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie 
          działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.
 
W ramach Działania 1.5 wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Każdy Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu, ze względu na konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości 15%. Wkład własny może być wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
Wsparcie kierowane jest do:
 
  • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, tzn. osób pozostających bez zatrudnienia będących rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujących powrót na rynek pracy;
  • pracodawców.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są zawarte w dokumentacji konkursowej, która dostępna jest
na stronie internetowej Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS www.kapitalludzki.gov.pl wraz
z ogłoszeniem o konkursie.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 32 oraz 22 461 63 80.


 
Spotkania informacyjne w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego wspierania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniach 4 i 12 grudnia 2012 r. zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.
 
Spotkania informacyjne odbędą się w Warszawie, przy ul. Tamka 1 w godz. 12.00-14.00.
 
Spotkania dotyczyć będą zakresu merytorycznego dokumentacji konkursowej i obowiązujących zasad Systemu Realizacji PO KL. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.
W konkursie nr DWF_1.5_2_2012 mogą brać udział wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs mogą zakładać następujące działania:
 
      1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz 
          wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
 
          a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
 
          b.wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
 
      2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii
          informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz
          nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie 
          działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.
  
Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Jedynie otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa
w spotkaniu.
Do uczestnictwa w spotkaniach można zgłaszać się dokonując rejestracji na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.

 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl