Załaduj kalendarz
2010-03-17

Konkurs plastyczny „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest”

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Krakowie ogłasza Konkurs plastyczny „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest” - związany z obchodami Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.  Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw społecznej solidarności z osobami ubogimi i wykluczonymi, pobudzenie wrażliwości dzieci i młodzieży, budowanie postawy tolerancji i pomocniczości wobec osób potrzebujących oraz promocja idei Unii Europejskiej.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara i Małopolski Kurator Oświaty- Pan Aleksander Palczewski.

Medialny patronat nad konkursem objęli: Radio Kraków, Telewizja Kraków.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów, podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów kultury z terenu województwa małopolskiego.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną ( malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane). Prace Konkursowe w postaci form medalierskich (medal, plakieta, medalion) lub rzeźbiarskich mogą być wykonane z dowolnego materiału (glina, plastelina, masa papierowa itp.) dowolną techniką. ( dokładne informacje dot. wielkości, formatu pracy zawarte są w załączonym Regulaminie)

Prace można składać osobiście wraz z kartą zgłoszenia ( załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w siedzibie ROPS (I p. pokój 11) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem: „Konkurs Plastyczny” w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Decyduje data stempla pocztowego).

Prace mogą być również dostarczane przez szkołę, dom kultury  lub inną placówkę do której dziecko uczęszcza, karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) z podpisem dziecka wraz z pracą, na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dzieci do lat 12
  • dzieci i młodzież powyżej lat 12


Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi do dnia 30 października 2010 roku.
Wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce podczas Seminarium wojewódzkiego poświęconego tematyce ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - przypadającym na dzień 17 października. O terminie Seminarium Laureaci zostaną powiadomieni.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS lub telefonicznie: 12 /422-06-36 wew. 21 u Pani Ewy Soleckiej- Florek.

Regulamin konkursu


 

       

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl