Załaduj kalendarz
2008-06-17

Małopolska Konferencja "Dobre i złe praktyki stosowania prawa i procedur prawnych w systemie przeciwdziałania przemocy"

  Relacja z Małopolskiej Konferencji, która odbyła się 19 czerwca 2008 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, będącej kolejnym etapem budowy sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie w Województwie Małopolskim.

 

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.
Celem konferencji było upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie, precyzyjne nazwanie braków i przewidywań, wskazanie szans udrożnienia współdziałania w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W spotkaniu, nad którym patronat objęło Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu, Prokuratury i Policji.
Adresatami małopolskiej Konferencji byli: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, policja, pracownicy pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy.
W czasie otwarcia konferencji słowo wstępne kolejno wygłosili: mł. insp. Andrzej Rokita – Małopolski Komendant Wojewódzkiej Policji ,Jadwiga Pauli – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Waldemar Smardzewski – Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Zastępca Dyrektora Biura Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej, Dorota Krzysztoń – Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Renata Szlachta – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jerzy Szczepaniec – Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy.
Konferencję poprowadziła pani Komisarz Izabela Dobkowska –specjalista Wydziału Prewencji KWP -koordynator konferencji oraz pani Kinga Wójcik- specjalista pracy z rodziną ROPS- koordynator tej Inicjatywy.
W programie konferencji znalazły się takie zagadnienia jak: dobre i złe praktyki współdziałania różnych Instytucji takich jak na przykład: policja, organy ścigania z innymi służbami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy rola sądu, w kształtowaniu się tego systemu, a także zjawisko przemocy z perspektywy: Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej, Instytucji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jako pierwsza z prelegentów wystąpiła pani Katarzyna Łukowska- z-ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która mówiła na temat: „Przemoc w rodzinie – dlaczego trzeba zajmować się tym zjawiskiem”, następnie pani Dorota Krzysztoń- Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, opowiedziała o „Przemocy w rodzinie z perspektywy instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich”, kolejno pan Jarosław Polanowski-Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wygłosił mowę na dwa tematy: „Współdziałanie organów dochodzeniowych z innymi instytucjami w zakresie dokumentowania zjawiska przemocy na etapie procesowym” oraz „Stosowanie środków probacyjnych wobec podejrzanych i sprawców przemocy – aktualne praktyki stosowania przepisów prawa i warunki podniesienia powszechności ich stosowania”. W dalszej części spotkania przemawiał pan Grzegorz Wrona z Departamentu Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, mówiąc o „Współpracy jednostek samorządowych i organów ścigania w pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – kontekst praktyczny: koalicja w Warszawie – Śródmieściu”. Jako ostatni prelegent w pierwszej części konferencji przed przerwą kawową wygłosił przemówienie dotyczące „Pracy Policji na etapie procesowym – doświadczenia ze współdziałania z innymi służbami” pan Komisarz Sławomir Trojanowski z Komisariatu Policji IV w Warszawie- Śródmieściu.
Drugą część konferencji swoimi wystąpieniami uświetnili: pan Witold Koryciński -Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie z wystąpieniem: „Rola sądu w kształtowaniu się systemu przeciwdziałania przemocy”, Aspirant sztabowy Krzysztof Nowak –z Komisariatu Policji IV Warszawa- Śródmieście opowiedział o „Dobrych praktykach współdziałania Policji z innymi służbami, instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie“. Ostatnim mówcą był pan Jerzy Szczepaniec –Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, współorganizator Konferencji, który przedstawił zagadnienie dotyczące „Działań w kierunku budowy sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Program „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej”.
Zaproszeni goście przedstawili własne doświadczenia stosowania dobrych i złych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaprezentowali obowiązujące w tym obszarze regulacje prawne i procedury postępowania interwencyjnego, procesowego i pomocowego. Podczas prelekcji starali się także jasno nazwać braki i oczekiwania w tym zakresie, które pokażą możliwości udrożnienia współdziałania w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Liczne spotkania i konferencje organizowane przez wszelkie instytucje zaangażowane w tematykę przemocy potwierdzają konieczność udrożnienia komunikacji między instytucjami w zakresie stosowania procedur prawnych i praktyk stosowania zapisów ustawowych- głownie dotyczących zbierania materiału dowodowego, izolowania sprawców od ofiar oraz prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.
Żywimy głęboka nadzieję, że ta właśnie Konferencja była odpowiedzią na te zagadnienia. Wierzymy, że spotkanie tak wielu wybitnych specjalistów w jednym miejscu i czasie, w jednej słusznej sprawie wskazało kierunek, w którym należy pójść by usprawnić niedoskonałe jeszcze w tej tematyce rozwiązania prawne, proceduralne i systemowe.

Uprzejmie informujemy, że materiały z konferencji zostaną opublikowane w najbliższym wydaniu Es-O-Es.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl