Załaduj kalendarz
2012-01-02

Małopolski Ośrodek Adopcyjny

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) nałożyły na samorząd województwa realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych. W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie od dnia 2 stycznia 2012 roku rozpoczął działalność Małopolski Ośrodek Adopcyjny z filiami w Tarnowie i Nowym Sączu. 

Lokalizacja nowych struktur Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego:

  • Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Krakowie Aleja Pokoju 2 a
  • Małopolski Ośrodek Adopcyjny  Filia w Tarnowie ul. Najświętszej Marii Panny 3
  • Małopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Nowym Sączu ul. Podhalańska 18


Kontakt do Ośrodków:

www.adopcja.malopolska.pl

Kraków
tel: 12 410 13 50, 12 410 13 40, e-mail: moakrakow@rops.krakow.pl

Nowy Sącz
tel: 18 443 83 53, e-mail:  moanowysacz@rops.krakow.pl

Tarnów
tel: 14 622 02 67, e-mail:  moatarnow@rops.krakow.pl

Zadania Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego:

1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
3) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
12) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
13) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;
14)prowadzenie działań promujących proces adopcji;
15) współpraca ze społecznością lokalną oraz innymi jednostkami systemu pieczy zastępczej oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Małopolski Ośrodek Adopcyjny został również wyznaczony do prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.

Małopolski Ośrodek Adopcyjny będzie kontynuował prowadzenie procedur przysposobienia rozpoczętych w dotychczasowych publicznych ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych na terenie naszego województwa.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl