Załaduj kalendarz
2008-02-20

Modyfikacja treści istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, złożenie, przygotowanie do druku, korekty i druku 3 tytułów wydawnictw jednorazowych, 2 ulotek, plakatu oraz kwartalnika wraz z dostawą publikacji do siedziby zamawiającego
Zamawiający – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w części XVII „Części zamówienia, zamówienia uzupełniające, oferty wariantowe, podwykonawcy” poprzez wykreślenie ust. 1 i wpisanie w nowym brzmieniu:
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl