Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium
2018-03-08

Nabór kandydatów reprezentujących Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz środowisk seniorskich do Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego 1614/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej ze zm., w skład Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej wchodzi maksymalnie 4 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego wskazanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

W związku z powyższym, ogłasza się nabór kandydatów reprezentujących Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje pozarządowe z województwa małopolskiego do Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji. Kadencja Rady trwa 4 lata. Praca w Małopolskiej Radzie ds. Polityki Senioralnej ma charakter społeczny, członkom nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie rady uprawnieni są do zwrotu kosztów podróży w związku z posiedzeniami Rady odbywającymi się poza miejscem zamieszkania członka Rady.


W naborze mogą wziąć udział osoby, które:

- ukończyły 18 rok życia,

- posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego,

- uczestniczą w działaniach Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu województwa małopolskiego w przypadku przedstawicieli UTW lub uczestniczą w działaniach organizacji pozarządowych na rzecz seniorów w przypadku przedstawiciela organizacji pozarządowej,

- uczestniczą w innych działaniach na rzecz osób starszych i polityki senioralnej,

- posiadają rekomendację 2 instytucji lub organizacji działających na rzecz seniorów, w tym Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z ramienia którego zgłaszają swoją kandydaturę w przypadku przedstawiciela UTW lub reprezentowanej organizacji pozarządowej w przypadku przedstawiciela organizacji pozarządowej. UWAGA! Instytucja lub organizacja, w tym UTW i organizacja pozarządowa mogą wystawić rekomendacje wyłącznie dla jednego kandydata.


Zgłoszenia kandydatur do Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej następuje poprzez złożenie do dnia 19.03.2018 r. do godz. 10:00 formularza zgłoszeniowego kandydata ubiegającego się o członkostwo w Małopolskiej Radzie ds. Polityki Senioralnej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, wraz z rekomendacjami (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) minimum 2 podmiotów działających na rzecz seniorów:

- osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, z dopiskiem „Nabór kandydatów do Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej”

lub

- na adres mailowy: biuro@rops.krakow.pl, w tytule należy wpisać „Nabór kandydatów do Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej”.


Nadesłane formularze zgłoszeniowe wraz z rekomendacjami podlegają ocenie Komisji ds. wyboru członków Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji reprezentujących Uniwersytety Trzeciego Wieku i organizacje pozarządowe z województwa małopolskiego powołanej Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Komisja przygotowuje listę kandydatów rekomendowanych do udziału w pracach Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, którą przedkłada Marszałkowi Województwa Małopolskiego, w celu podjęcia ostatecznej decyzję o składzie Rady. Skład Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej powoływany jest Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl