Załaduj kalendarz
2007-08-02

Nabór na stanowisko Konsultanta Regionalnego ds. wdrażania Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na stanowisko Konsultanta Regionalnego ds. wdrażania Poakcesynego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Usługi konsultanta indywidualnego:
Konsultant Regionalny w województwie małopolskim
Umowa kredytu nr 7358 POL
 
1.      Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał kredyt z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) i zamierza wykorzystać część środków finansowych z tego kredytu na płatności w ramach kontraktu na usługi konsultantów indywidualnych: Konsultantów Regionalnych działających w ramach Programu Integracji Społecznej.
 
Powyżej wymienieni Konsultanci będą pracować w województwie małopolskim.
 
2.      Usługi obejmować będą pomoc dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej lub Urzędów Marszałkowskich (o ile w ich strukturach nie wyodrębniono ROPS) we wdrażaniu PPWOW, w tym w szczególności:
 • Koordynacja (przy współpracy z ROPS) zadań Programu Integracji Społecznej na poziomie regionalnym, w tym działań związanych z wdrażaniem programu w wyznaczonych gminach;
 • Zapewnienie gminom dostępu do wiedzy i bieżących informacji z zakresu funkcjonowania Programu Integracji Społecznej (prowadzenie warsztatów / szkoleń);
 • Zapewnienie gminom dostępu do informacji, szkoleń i niezbędnego wsparcia w  kwestiach integracji społecznej oraz w zakresie wypracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych metodami partycypacyjnymi;
 • Udzielanie gminom niezbędnego wsparcia na etapach planowania i wdrażania usług w ramach Programu Integracji Społecznej. Udzielanie konsultacji merytorycznych przy przygotowaniu projektów oraz nadzór nad ich realizacją, w tym poprzez bezpośredni kontakt z gminami;
 • Koordynowanie i nadzorowanie działań w ramach informatycznego systemu monitorowania i zarządzania Programem;
 • Prowadzenie sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Integracji Społecznej;
 • Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Wojewódzkim, Konsultantami Regionalnymi z innych województw oraz innymi partnerami w regionie.
 
3.      Przewidywany czas realizacji kontraktu to okres od sierpnia 2007 do grudnia 2009.
 
4.      Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza kwalifikujących się kandydatów do wyrażenia zainteresowania świadczeniem wyżej wymienionych usług. Zainteresowane osoby są proszone o nadsyłanie życiorysów zawodowych (CV) obejmujących także opis ich doświadczeń i kwalifikacji. CV należy przesyłać w językach polskim i angielskim.
 
5.      Za kwalifikujące się będą uznane osoby, które posiadają:
 • Wykształcenie wyższe lub ponad 10-letnie doświadczenie pracy w obszarze polityki społecznej;
 • Wiedzę merytoryczną z zakresu rozwoju społeczności lokalnej i polityki społecznej. Znajomość przepisów prawa w obszarze polityki społecznej;
 • Znajomość specyfiki pracy z partnerami ze środowisk wiejskich;
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu / inicjowaniu / wspieraniu procesów partycypacyjnych* w społecznościach gmin i / lub powiatów. Doświadczenie we współpracy z administracją, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami pomocy społecznej. Prosimy o przedstawienie krótkiego opisu najlepszego przedsięwzięcia wraz z rezultatami oraz dołączenie rekomendacji od instytucji zaangażowanej w jego realizację;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych, wypracowywaniu i wdrażaniu projektów (prosimy o opisanie swojego zakresu odpowiedzialności w tym obszarze);
 • Doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów;
 • Dyspozycyjność i możliwość wyjazdów w teren;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet);
 • Następujące cechy, predyspozycje i zdolności:

- umiejętność samodzielnej pracy; komunikatywność;

- otwartość i kreatywność; zdolności analityczne i organizacyjne;
- umiejętność negocjacji; umiejętność pracy w zespole.
 
Osoba zatrudniona na stanowisku Konsultanta Regionalnego nie może być równocześnie etatowym pracownikiem administracji publicznej.
 
Dodatkowo punktowane będą:
 • Wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych / ekonomicznych;
 • Ukończone szkolenia z zakresu partycypacyjnych metod pracy ze społecznościami lokalnymi;
 • Znajomość systemów informatycznych dla zarządzania projektami;
 • Znajomość języka angielskiego.
 
6.      Wykonując zadania Konsultant będzie podlegał Koordynatorowi Programu Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz będzie uzgadniał plan i harmonogram pracy z Dyrektorem ROPS. Miejscem pracy Konsultanta będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej położony w województwie, w którym Konsultant zamieszkuje lub w województwie sąsiednim.
 
7.      Konsultanci będą wybrani zgodnie z procedurami określonymi w rozdziale V instrukcji Banku Światowego: Wybór i Zatrudnianie Konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego z maja 2004 r
 
8.      CV muszą być dostarczone do dnia 20 sierpnia 2007 r. do godz. 14.00. na poniższy adres (opracowane według załączonego wzoru i tylko w wersji elektronicznej):
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, MPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, Fax: (48 22) 661 12 43, e-mail: ppwow@mps.gov.pl


*Systematyczny, długotrwały proces, podczas którego mieszkańcy, urzędnicy, przedsiębiorcy, radni i eksperci pracując na sesjach warsztatowych mają możliwość budowania wspólnej wizji rozwoju społeczności lokalnej (szeroko rozumianej) oraz opracowywania i realizacji projektów z niej wynikających.
 
WZÓR CV
 
Życiorys Zawodowy (wzór)
 
 
1. Imię i Nazwisko:      
2. Adres:         
3. Telefon:
4. E-mail:
5. Data urodzenia: 
6. Narodowość:
7. Stanowisko:  Koordynator Regionalny w następującym województwie: (należy podkreślić preferowane województwo, natomiast krzyżykiem zaznaczyć województwa alternatywne (jeśli są)
 
¨       mazowieckie
¨       warmińsko-mazurskie
¨       zachodnio-pomorskie
¨       pomorskie
¨       wielkopolskie
¨       dolnośląskie
¨       kujawsko-pomorskie
¨       małopolskie,
 
¨       podkarpackie
¨       podlaskie
¨       łódzkie
¨       lubelskie
¨       świętokrzyskie.
 
 
8. Zakres zadań:
 • Koordynacja (przy współpracy z ROPS) zadań Programu Integracji Społecznej na poziomie regionalnym, w tym działań związanych z wdrażaniem programu w wyznaczonych gminach;
 • Zapewnienie gminom dostępu do wiedzy i bieżących informacji z zakresu funkcjonowania Programu Integracji Społecznej (prowadzenie warsztatów / szkoleń);
 • Zapewnienie gminom dostępu do informacji, szkoleń i niezbędnego wsparcia w  kwestiach integracji społecznej oraz w zakresie wypracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych metodami partycypacyjnymi;
 • Udzielanie gminom niezbędnego wsparcia na etapach planowania i wdrażania usług w ramach Programu Integracji Społecznej. Udzielanie konsultacji merytorycznych przy przygotowaniu projektów oraz nadzór nad ich realizacją, w tym poprzez bezpośredni kontakt z gminami;
 • Koordynowanie i nadzorowanie działań w ramach informatycznego systemu monitorowania i zarządzania Programem;
 • Prowadzenie sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Integracji Społecznej;
 • Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Wojewódzkim, Konsultantami Regionalnymi z innych województw oraz innymi partnerami w regionie.
 
 
9. Wykształcenie
 
Instytucja
Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:
 
 
 
 
 
 
 
10 Udział w szkoleniach z zakresu partycypacyjnych metod pracy ze społecznościami lokalnymi
 
Instytucja
Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)
Temat szkolenia, uzyskane certyfikaty
 
 
 
 
 
 
 
11. Liczba lat doświadczenia w pracy w pomocy społecznej:
 
12. Doświadczenie zawodowe (wymienić poczynając od obecnego wszystkie dotychczasowe doświadczenia/miejsca zatrudnienia związane z zakresem zadań)
 
Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Organizacja
Stanowisko
Opis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Liczba lat doświadczenia w prowadzeniu/inicjowaniu/wspieraniu procesów partycypacyjnych w społecznościach gmin i / lub powiatów. Doświadczenie we współpracy z administracją, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami pomocy społecznej:
 
14 Opis najlepszego przedsięwzięcia wraz z rezultatami oraz dołączenie rekomendacji od instytucji zaangażowanej w jego realizację (opis max na pół strony).
 
15. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych, wypracowywaniu i wdrażaniu projektów (opis zakresu odpowiedzialności w tym obszarze max  na pół strony).
 
16. Opis prowadzonych szkoleń i warsztatów
 
Instytucja / e:
Rok, w którym przeprowadzono szkolenie
Liczba dni szkoleniowych
Obszar/y tematyczny/e
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Członkostwo w organizacjach:
 
 
18. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 3 (3 bardzo dobry; 1 podstawowy)
Język obcy
Czytanie
Mowa
Pisanie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Inne umiejętności: (np. pisanie komputerowe, znajomość systemów informacyjnych dla zarządzania projektami)
 
10.  Inne ( np. publikacje)
 
 
ZAŁACZNIK DO ŻYCIORYSU
 
 
(należy załączyć rekomendację od instytucji zaangażowanej w realizację wybranego projektu, opisanego w punkcie nr 14)
 
 
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl