Załaduj kalendarz
2008-04-17

Nabór na stanowisko: referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Nr ref. ROPS/110-2/08)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko „referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”- miejsce pracy Kraków - nr ref. ROPS/110-2/08

Stanowisko referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do dnia 28.04.2008r.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie lub wyższe,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office) oraz łatwość uczenia się nowych programów komputerowych,

Wymagania dodatkowe:

• znajomość przepisów z zakresu świadczeń rodzinnych,
• wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,                               

• doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
• podstawowa wiedza informatyczna,
• mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• prowadzenie sprawozdawczości z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w formie elektronicznej, w formacie określonym w wymaganiach homologacyjnych dla systemu teleinformatycznego stosowanego w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych,
• prowadzenie bieżącego rejestru spraw z ww. zakresu i nanoszenie zmian w systemie komputerowym,
• prowadzenie dziennika podawczego.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
• referencje na życzenie,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 28.04.2008r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl