Załaduj kalendarz
0000-00-00

Nabór partnerów do Partnerstwa na rzecz Rozwoju pod nazwą "Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza otwarty nabór partnerów do Partnerstwa na rzecz Rozwoju pod nazwą „Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w temacie: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza otwarty nabór partnerów do Partnerstwa na rzecz Rozwoju pod nazwą "Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia" realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w temacie: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.

Głównym celem Partnerstwa na rzecz Rozwoju jest rozwój modelowych form zatrudnienia socjalnego (tworzenie firm socjalnych i Centrów Integracji Społecznej) i wspieranego (umiejscawianie na otwartym rynku pracy za pomocą coachingu) osób długotrwale bezrobotnych z różnych przyczyn (niskie kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego, przewlekła choroba psychiczna) w oparciu o możliwości lokalnego rynku pracy.
Szacunkowa wartość środków przeznaczonych na Działanie 1 - 829 777,00 zł; Działanie 2 - 9 950 000,00 zł; Działanie 3 - 2 000 000,00 zł

Składanie ofert:
Oferty współpracy należy składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, (w godz. 8.00 -16.00), ul. Radziwiłłowska 1 lub w drodze pocztowej (decyduje data stempla pocztowego), w terminie do 12 stycznia 2005 r.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Kryteria formalne:
  Terminowość złożenia oferty i jej prawidłowość oraz komplementarność, co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji. Oferty współpracy należy składać na tym formularzu dostępnym także w siedzibie ROPS.
 2. Kryteria merytoryczne:
  • zgodność działania potencjalnego partnera z celami Partnerstwa na rzecz Rozwoju,
  • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu Partnerstwa,
  • doświadczenie w realizację projektów o podobnym charakterze w danych obszarach tematycznych,
  • współpraca z ROPS w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie Działania 1.

Napływające oferty będą rozpatrywane na bieżąco. Termin rozpatrywania wniosków złożonych w ramach naboru ustala się na dzień 31.01.2005 r.

Regulamin konkursu
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl