Załaduj kalendarz
2006-07-11

Nabór projektów do konkursu MPiPS "Organizacja prac społecznie użytecznych".

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Organizacja prac społecznie użytecznych” realizowany w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Konkurs jest skierowany do samorządów gmin.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycję konkursową dotyczącą prac społecznie użytecznych dla tych samorządów gmin, które już zorganizowały i uruchomiły programy prac społecznie użyteczne i są w stanie przeprowadzić działania edukacyjno-szkoleniowe dla innych samorządów
Celem konkursu jest wybór 16 projektów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, które uzyskają dofinansowanie kosztów organizacyjnych w wysokości  do 18.750 złotych (grant).
 
Procedura konkursowa przewiduje trzy etapy prac organizacyjnych:
  1. Etap pierwszy – szczebel wojewódzki - wojewódzki przegląd gminnych programów prac społecznie użytecznych czerwiec – lipiec 2006 r. W trakcie tego etapu, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS) przy współpracy Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) dokonają przeglądu i oceny programów prac społecznie użytecznych uruchomionych przez gminy na obszarze danego województwa. Przegląd wojewódzki zakończy się wyborem 3 gmin, które przygotowały projekty edukacyjno – szkoleniowe. Projekty te zostaną przedstawione do procedury konkursowej na szczeblu krajowym.
  2. Etap drugi – szczebel krajowy - konkurs gminnych projektów: sierpień - wrzesień 2006. Nadesłane przez marszałków województw 3 propozycje projektowe zostaną poddane ocenie konkursowej, prowadzonej przez zespół analityków, nadzorowany przez Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Wynikiem konkursu będzie wybór z każdego województwa 1 projektu edukacyjno-szkoleniowego.
  3. Etap trzeci – realizacja projektów. W okresie wrzesień/listopad 2006r. wybrani Projektodawcy (zespoły projektowe) przeprowadzą na obszarze województwa szkolenie dla przyszłych inicjatorów.

Wnioski należy przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, 31 – 026 Kraków.

 

Pytania można zgłaszać telefonicznie: (022) 661 12 74 ; (022) 661 12 12  lub (022) 661 12 56 oraz mailowo na adres: paulina.chodyra@mps.gov.pl, andrzej.trzeciecki@mps.gov.pl  oraz mariusz.denisiuk@mps.gov.pl

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl