Załaduj kalendarz
2019-10-22

Nabór zakończony: szkolenie pn. "Praca z rodziną wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej.."

DLA ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

Więcej informacji nt. szkolenia oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się na stronie: https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/nabor-na-szkolenie-pn-praca-z-rodzina-wychowanka-placowki-opiekunczo-wychowawczej-dzialania-podejmowane-na-rzecz-powrotu-wychowanka-do-rodziny-biologicznej-410.html

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA
ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

„Praca z rodziną wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej.
Działania podejmowane na rzecz powrotu wychowanka do rodziny biologicznej”.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. System rodzinny w obliczu odbierania dziecka z rodziny.

2. Budowanie zaufania, wzbudzanie i rozwijanie motywacji do zmiany wśród rodzin wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej.

3. Diagnoza sytuacji rodzinnej jako podstawa efektywnego i skutecznego planu w pracy z rodziną.

4. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną – warunki skutecznej współpracy, pomiędzy rodziną, asystentem rodziny, organizatorem pieczy zastępczej oraz placówką opiekuńczo - wychowawczą.

5. Motywowanie rodziny biologicznej do przezwyciężania dysfunkcji. Przepisy prawne regulujące proces usamodzielniania wychowanka.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowany termin realizacji szkolenia: 7 listopada, 13 listopada oraz 14 listopada, 2019 r., Awokado Lunch Bar w Krakowie ul. Prądnicka 12.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 900 do 1530.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem[1] zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

· ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

· specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 16 i 17), w których ustalono, iż:

- Kandydat należy do grupy docelowej, do której skierowane jest szkolenie (kryterium obligatoryjne „0-1”)

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności) /zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt);

- Kandydat nie uczestniczył w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące);

- Kandydat nie uczestniczył w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (+ 8 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące)

- Kandydat jest asystentem rodziny (+ 5 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 25 października 2019 r. (do godz. 15:00). O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków,

e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl