Załaduj kalendarz
2007-08-31

Ogłoszenie naboru

ROPS w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko koordynatora ds. promocji ekonomii społecznej dla Działania 3, w ramach realizowanego Projektu „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” - nr ref. ROPS/110-8/07
Stanowisko koordynator ds. promocji ekonomii społecznej projektu do dnia 24. 09.2007r.
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe (preferowane dziennikarstwo, polonistyka, administracja publiczna, marketing i zarządzanie, public relations)
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z ekonomia społeczną
 • bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość tematyki funduszy unijnych, w szczególności funduszy strukturalnych  i procedur związanych z ich wdrażaniem;
 • ogólna znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej w administracji publicznej;
 • umiejętność opracowywania materiałów informacyjno – promocyjnych
 • wiedza z zakresu public realations
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego jak również organizacji pozarządowych, związków pracodawców
 • orientacja w zakresie rozliczeń  funduszy pomocowych UE;
 • obsługa komputera - pakiet MS Office, Internet; Power point
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów.
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • kreatywność
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
koordynowanie działań  informacyjno – promocyjnych rezultatów wypracowanych w ramach Projektu, w tym:
 • przygotowanie strategii informacyjnej dla Projektu (dla Działania 3)
 • opracowanie harmonogramów działań informacyjno – promocyjnych na okres realizacji projektu
 • monitoring ww. działań
 • inicjowanie i koordynowanie działalności wydawniczej upowszechniającej wypracowane rezultaty (ulotki, artykuły do biuletynu ROPS, materiały informacyjne, poradniki, prowadzenie strony www projektu )
 • przygotowywanie pakietów promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami mediów.
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w obszarze ekonomii społecznej
 • współpraca ze środowiskami opiniotwórczymi i naukowymi służąca promocji idei gospodarki społecznej
 • Kształtowanie  pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej w województwie małopolskim, poprzez promowanie tzn. dobrych praktyk z zakresu gospodarki społecznej
 • Sporządzanie okresowych raportów z realizacji strategii promocyjnej dla projektu
 • przygotowywanie spotkań informacyjno – upowszechniających z liderami społeczności lokalnych z województwa małopolskiego
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń,
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
 • referencje na życzenie,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, w terminie do dnia 24.09.2007r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm"
Wymagane dokumenty proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl