Załaduj kalendarz
2019-07-04

Ogłoszenie naboru na Partnera

W dniu 4 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (Uchwała ZWM Nr 1199/19).

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu polegającego na wypracowaniu modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji dla grupy osób z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej: osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną, osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną), przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia standardu na terenie 5 gminnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego oraz opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu. Projekt jest realizowany na terenie Województwa Małopolskiego.


Do naboru mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w Regulaminie konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 , które spełnią kryteria dostępu określone w Ogłoszeniu.


Oferty w naborze można składać w terminie do 26 lipca 2019  r. do godz. 16.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul.Piastowska 32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 16.00,

lub

• przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Do pobrania:

- ogłoszenie,

- formularz oferty w wersji edytowalnejDrukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl