Załaduj kalendarz
2019-08-13

Ogłoszenie naboru na Partnera do realizacji projektu z obszaru innowacji społecznych

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne (Uchwała ZWM Nr 1485/19).

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie koncepcji projektu, aplikowanie o dofinansowanie w ramach konkursu POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 (IV Oś PO WER 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne) oraz realizacja projektu o charakterze ogólnopolskim, polegającego na inkubacji innowacji społecznych służących wzrostowi skuteczności i efektywności procesu włączania społecznego w Polsce.


Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny realizowanych zadań oraz konieczność prowadzenia wsparcia w skali całej Polski, Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zamierza zaangażować partnera we wspólną realizację celu projektu, wzmacniający tym samym jakość prowadzonych działań i metod wsparcia Innowatorów Społecznych. Partnerstwo w projekcie utworzą podmioty, które wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne umożliwiające realizację wieloaspektowego wsparcia rozwiązań innowacyjnych w obszarze włączenia społecznego w kraju. Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.


Do naboru mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w Regulaminie ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konkursu POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19, które spełnią kryteria dostępu określone w Ogłoszeniu.


Oferty w naborze można składać w terminie do 3 września 2019 r. do godz. 16.00:

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 16.00,

lub

•    drogą pocztową, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data doręczenia/wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Do pobrania:

>>> Ogłoszenie
>>> Formularz oferty w wersji edytowalnej


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl