Załaduj kalendarz
2018-08-03

Ogłoszenie o naborze do projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizacji partnerskiego projektu pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór jednostek samorządu terytorialnego do udziału w ww. projekcie.

1

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Do udziału w projekcie upoważnione są miasta powyżej 20 tys. mieszkańców wraz z powiatami, na terenie których są zlokalizowane oraz miasta na prawach powiatu z obszaru województwa małopolskiego.

Nabór trwa od dnia ogłoszenia do dnia 13 sierpnia 2018 r.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem Nabór JST do projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w siedzibie ROPS - 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32 lub przesłać na ww. adres listem poleconym/kurierem. Za datę złożenia formularza uznawana jest data jego wpływu do ROPS.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest: Justyna Mańka – Koordynator regionalny projektu, tel. 517 249 193, e-mail: jmanka@rops.krakow.pl.

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy. 

Opis metodyki weryfikacji merytorycznej zgłoszenia JST.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl