Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Październik 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2009-07-13

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: konsultant ds. współpracy międzysektorowej w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I – 1/2 etatu , nr ref. ROPS/110-7/09

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, iż nabór na stanowisko konsultanta ds. współpracy międzysektorowej w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap – I nie został rozstrzygnięty. Kandydaci ubiegający się o ww. stanowisko nie posiadali predyspozycji i umiejętności gwarantujących prawidłowe wykonanie obowiązków.___________
13.07.2009 r.


Stanowisko:
konsultant ds. współpracy międzysektorowej w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I - składanie ofert do dnia 26.07.2009 r.
Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458);
 2. wykształcenie wyższe (preferowane nauki społeczne, ekonomiczne);
 3. znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office).
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych określonych w lit. a i b nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Wiedza na temat funduszy pomocowych UE, w tym:
 • Orientacja w zagadnieniach będących przedmiotem projektu: przedsiębiorczość społeczna - główne kierunki rozwoju ekonomii społecznej (ES) w Polsce, formy prawne podmiotów ES w Polsce i możliwości ich wsparcia, znajomość specyfiki podmiotów ES w województwie Małopolskim, wiedza nt. partnerstw lokalnych;
 • Znajomość zasad współpracy pomiędzy trzema sektorami, zasad współpracy partnerskiej;
 • Znajomość paktów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (m.in. Małopolskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (MPRES);
 • Doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów społecznych;
 • Umiejętność prowadzenia warsztatów i szkoleń;
 • Kreatywność, komunikatywność, sprawność organizacyjna, samodzielność;
 • Umiejętność zarządzania zadaniami - zgodnie z powierzonym zakresem, w tym planowania i korygowania planu w razie potrzeby, monitorowania uzyskiwanych efektów, reagowania w sytuacjach problemowych i wymagających koniecznych zmian;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski;
 • Mile widziana działalność w organizacjach pozarządowych;
 • Mile widziana znajomość języka hiszpańskiego.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie biura MPRES;
 2. Współpraca z osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie MPRES;
 3. Organizacja i przeprowadzanie spotkań i warsztatów dla członków MPRES;
 4. Organizacja prac i wsparcie merytoryczne zespołów zadaniowych powoływanych w ramach MPRES,
 5. Współpraca przy przygotowywaniu raportów i sprawozdań;
 6. Współpraca przy opracowaniu strategii informacyjnej MPRES i przy realizacji wspólnej polityki informacyjnej;
 7. Współpraca przy opracowywaniu materiałów informacyjnych dot. działalności MRES;
 8. Przygotowanie zakresu badań związanych z gospodarką społeczną i współpraca przy ich realizacji;
 9. Upowszechnianie działań MPRES.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Na wyżej wymienione stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 26.07.2009 r.
  Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie, na stronie projektu http://www.ares.rops.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
 
 1. Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:
 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do testów, rozmów kwalifikacyjnych,
 • selekcji merytorycznej – test, rozmowa kwalifikacyjna.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani listownie drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
 1. Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl