Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2009-03-02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy „konsultant ds. projektów EFS Priorytet VII” (2 nabór)- nr ref. ROPS/110-3/09

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Ewa Kowal zamieszkała w
Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Ponadto posiada wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku i została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji.

_________

27.03.2009

 

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne:

 

Informujemy, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 13 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydat nie spełnił wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 5 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku oraz rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 8 kwietnia 2009 roku o godzinie 10.00 w Sali nr 16 w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne i zakwalifikowanymi do następnego etapu procesu rekrutacji skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 
___________
25.02.2009 r.

 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko: konsultant ds. projektów EFS Priorytet VII (2 nabór) - nr ref. ROPS/110-3/09
 
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, preferowane socjologia, praca socjalna, zarządzanie, ekonomia
 • spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 )
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/20072013/
 • wiedza z zakresu finansowania i księgowania projektów finansowanych z EFS
 • znajomość zasad przygotowywania projektu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego       ( EFS ), rozliczania i zarządzania nim
 • znajomość problematyki społecznej
 • znajomość zadań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • biegła obsługa komputera (Pakiet MsOffice)
 • znajomość generatorów wniosków aplikacyjnych http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/                                                                                                 http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/generatory-wnioskow.html#platniczy

Wymagania dodatkowe:
 • preferowane doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektów współfinansowanych z EFS;
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych i pomocy publicznej;
 • komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • doradztwo w zakresie opracowania, realizacji, zarządzania i rozliczania projektów systemowych i konkursowych w ramach Priorytetu VII PO KL
 • przygotowywanie i prowadzenie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla realizatorów VII priorytetu w gminach i powiatach;
 • prowadzenie dokumentacji działań doradczych w ramach projektu;
 • prowadzenie korespondencji;
 • współpraca przy opracowywaniu materiałów promocyjnych.
 
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie;
 • referencje na życzenie. 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 11.03.2009 r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21.02.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.02.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32,
Po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl