Załaduj kalendarz
2008-12-16

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - miejsce pracy Kraków - nr ref. ROPS.110-23/08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:
 
 
 
Pan Tomasz Gniadek zamieszkały w Krakowie
 
 
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.

__________
06.01.2009r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 

Tomasz Gniadek – Kraków
Agata Natanek – Kraków

 

Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 

Tomasz Gniadek – Kraków
Agata Natanek – Kraków

 

___________
15.12.2008r.
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownik Działu ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - miejsce pracy Kraków - nr ref. ROPS.110-23/08

Kierownik działu ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do dnia 29.12.2008r.
 

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne;
• minimum 2 letnie doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
• znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
• znajomość przepisów z zakresu świadczeń rodzinnych, kpa;
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;
• doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• nadzór i organizacja pracy działu,
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
• współpraca z instytucjami zagranicznymi, innymi ROPS-ami oraz polską instytucją łącznikową,
• opracowywanie materiałów informacyjnych, sprawozdań i raportów związanych z realizacją zadań.

Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie;
• referencje na życzenie;
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 29.12.2008r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".

Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl