Załaduj kalendarz
2009-10-21

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ (nr ref.: ROPS/110-11/09) : referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego      

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr ref.: ROPS/110-11/09) odbędzie się 26.11.2009r. od godz. 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala nr 16, p. II.

 

 

 

 

 

 

 

Z kandydatem, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego skontaktujemy się telefonicznie.

 

 

 

 
__________
21.10.2009 r.
 
 
TERMIN TESTU KWALIFIKACYJNEGO : referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr ref.: ROPS/110-11/09)
 
 
Test kwalifikacyjny na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr ref.: ROPS/110-11/09) odbędzie się 18.11.2009r. o godz. 09.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala nr 16, p. II.
 
Z kandydatami, spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się drogą elektroniczną lub w razie braku adresu email, telefonicznie.
 
Z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą etap pisemnego sprawdzianu wiedzy
i umiejętności skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po zweryfikowaniu testów kwalifikacyjnych.

 

___________

21.10.2009 r.

 

 

 

 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ul. Piastowska 32, 30-070


Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego NR. REF. ROPS/110-11/09 – składanie ofert do dnia 31.10.2009.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

 1. Wymagania niezbędne:

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustaw z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej,

 • doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

 • język obcy potwierdzony certyfikatem, preferowany: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański,
  j. niemiecki.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów i rozmów kwalifikacyjnych.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji),

 • współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi UE w celu uzyskania informacji niezbędnych do wydania decyzji na podstawie prawa polskiego,

 • wypełnianie formularzy nadesłanych przez instytucje zagraniczne w związku z wszczęciem procedury o przyznanie w/w świadczeń w jednym z państw UE,

 • przygotowanie projektów pism, decyzji i postanowień w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

 1. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 31.10.2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
  i zakwalifikowanie kandydatów do testów i rozmów kwalifikacyjnych,

 • selekcji merytorycznej – test, rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca
w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (
Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl