Załaduj kalendarz
2009-03-27

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - 2 etaty, nr ref. ROPS.110-4/09

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 


Informujemy, że
w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

Pani
Agata Janikowska zamieszkała w Gorlicach oraz Pan Michał Król zamieszkały w Zabierzowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydaci posiadają wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Ponadto posiadają wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku i zostali najwyżej ocenieni przez Komisję w procesie rekrutacji.
 
_________
23.04.2009
 
TERMIN TESTU KWALIFIKACYJNEGO

 

 

Test kwalifikacyjny na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr ref.: ROPS/110-4/09) odbędzie się 28.04.2009r. o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala nr 16, p.II.

Z kandydatami spełniającymi  wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą etap pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną zapraszając na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 29.04.2009 r. od godziny 9:00.


_________
26.03.2009
 
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32
 
 
Stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - składanie ofert do dnia 08.04.2009 r.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
 1. Wymagania niezbędne:
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów i rozmów kwalifikacyjnych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji)
 • współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi UE w celu uzyskania informacji niezbędnych do wydania decyzji na podstawie prawa polskiego
 • wypełnianie formularzy nadesłanych przez instytucje zagraniczne w związku z wszczęciem procedury o przyznanie w/w świadczeń w jednym z państw UE
 • przygotowanie projektów pism, decyzji i postanowień w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy
 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)
Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 08.04.2009 r.
  Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
 
 1. Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:
 • 1 etap – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie 5 kandydatów do testów i rozmów kwalifikacyjnych
 • 2 etap – test, rozmowa kwalifikacyjna
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca
w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
 1. Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl