Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Październik 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2009-08-31

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT/INSPEKTOR DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Nr ref. ROPS/110-08/09

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

Informujemy, że w naborze Nr ref. ROPS/110-08/09 została wybrana:

Pani
Maria Turcza zamieszkała w Wieliczce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Ponadto posiada wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku i została najwyżej oceniona przez Komisję w postępowaniu rekrutacyjnym.


___________
29.09.2009 r.

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ


Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr ref.: ROPS/110-8/09) odbędzie się 01.10.2009r. od godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala nr 16, p. II.

 

Z kandydatem, który uzyska najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną.


___________
31.08.2009 r.

TERMIN TESTU KWALIFIKACYJNEGO

Test kwalifikacyjny na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr ref.: ROPS/110-8/09) odbędzie się 24.09.2009r. o godz. 08.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala nr 16, p. II.

Z kandydatami, spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się drogą elektroniczną lub w razie braku adresu email, telefonicznie.

Z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą etap pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po zweryfikowaniu testów kwalifikacyjnych.

 ___________
31.08.2009 r

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ul. Piastowska 32, 30-070
 
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego NR. REF. ROPS/110-8/09 – składanie ofert do dnia 11.09.2009.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
 1. Wymagania niezbędne:
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustaw z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • język obcy potwierdzony certyfikatem, preferowany: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański,
  j. niemiecki.
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów i rozmów kwalifikacyjnych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji),
 • współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi UE w celu uzyskania informacji niezbędnych do wydania decyzji na podstawie prawa polskiego,
 • wypełnianie formularzy nadesłanych przez instytucje zagraniczne w związku z wszczęciem procedury o przyznanie w/w świadczeń w jednym z państw UE,
 • przygotowanie projektów pism, decyzji i postanowień w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 11.09.2009 r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Nabór składa się z dwóch etapów:
 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
  i zakwalifikowanie kandydatów do testów i rozmów kwalifikacyjnych,
 • selekcji merytorycznej – test, rozmowa kwalifikacyjna.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca
w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (
Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

TERMIN TESTU KWALIFIKACYJNEGO

Test kwalifikacyjny na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr ref.: ROPS/110-8/09) odbędzie się 24.09.2009r. od godz. 08.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala nr 16, p. II.

Z kandydatami, spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się drogą elektroniczną lub w razie braku adresu email, telefonicznie.

Z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą etap pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po zweryfikowaniu testów kwalifikacyjnych.
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl