Załaduj kalendarz
2013-08-01

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach IV edycji konkursu dotacyjnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt systemowy Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej, w dniu 1 sierpnia 2013 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2013 r. (decyduje data wpływu). Wnioski, które wpłyną w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami wypełniony elektronicznie w języku polskim należy złożyć w dwóch egzemplarzach – oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczestników projektu (grupę inicjatywną) lub/i spółdzielnię socjalną w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, I piętro Sekretariat. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Zgodnie z regulaminem, każdy wniosek podlega ocenie formalnej w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku. O wynikach oceny formalnej zostaną Państwo poinformowani do 5 dni roboczych od jej zakończenia.

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy wniosku w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dokonania oceny formalnej. Poprawa wniosku oznacza ponowne złożenie poprawionych egzemplarzy wniosku lub/i załączników dotkniętych wadą formalną w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez spółdzielnię socjalną lub/i Uczestników projektu).

Po przeprowadzeniu oceny formalnej, wnioski zostaną skierowane do oceny merytorycznej, za którą będzie odpowiedzialna Komisja Oceny Wniosków złożona z niezależnych specjalistów z zakresu przedsiębiorczości.

Informujemy również, że w ramach projektu realizowanego przez jednego operatora wsparcia, dopuszcza się możliwość aplikowania o przyznanie środków na założenie/przystąpienie/zatrudnienie do spółdzielni socjalnej na etapie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego przez grupy inicjatywne osób fizycznych lub prawnych – uczestników poprzednich edycji projektu, których biznesplany w wyniku dokonanej oceny nie otrzymały dofinansowania. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest potwierdzenie przez osoby uprawione do jego otrzymania statusu uczestnika projektu. Wymagane jest również, aby wszyscy członkowie grupy inicjatywnej, a w przypadku grup inicjatywnych osób prawnych – osoby oddelegowane, przedstawili certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowo – doradczego w ramach poprzednich edycji projektu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. dotacji i wsparcia pomostowego pod numerem (12) 426 88 10 lub 728 431 379.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl