Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2019-03-21

Ogłoszono nabór na szkolenie pn. "Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – podwójna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z młodym człowiekiem" dla kadry Ośrodków Adopcyjnych

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu mającego na celu zwiększyć profesjonalizm zawodowy kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA KADRY OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH
realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające
z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

"Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – podwójna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z młodym człowiekiem"

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Problematyka tzw. „podwójnej diagnozy”.
2. Czynniki ryzyka zaburzeń zachowania.
3. Trudności w kontakcie z młodym człowiekiem z podwójną diagnozą.
4. Praca z rodziną dziecka w kierunku podjęcia leczenia.
5. Program pomocy dziecku z podwójną diagnozą – studium przypadków.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowany termin realizacji szkolenia: 21 marca 2019 r., Awokado Lunch Bar w Krakowie ul. Prądnicka 12.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 9:00 do 15:30.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

- ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

- specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 16 i 17), w których ustalono, iż:

     - Kandydat należy do kadry ośrodków adopcyjnych (kryterium obligatoryjne „0-1”

     - Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji orazuzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt

    - Kandydat nie uczestniczył w latach 2016 - 2018 w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia ogłoszenia naboru do dnia 14 marca 2019 r. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której utworzona zostanie lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

  • złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00)
  • przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie pt. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
  • przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422-06-36 wew. 36.
INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków,
e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.
Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

INFORMACJA O TRENERZE

Zawodowo identyfikuję się jako trener, superwizor, doradca ds. innowacji, coach.

Od 20 lat jestem zawodowo związana z instytucjami odpowiedzialnymi za realizowanie polityki społecznej w Polsce. Po 10 latach zdobywania praktycznych doświadczeń w środowisku i przy realizacji projektów, uznałam, że większego wsparcia potrzebują osoby, które zawodowo wspierają innych.

Dostrzegając potrzeby i wciąż niewystarczający wymiar oferty – zdecydowałam, że to jest miejsce, w które chcę lokować energię, wiedzę i czas.

Podczas swoich szkoleń staram się pokazać praktyczne narzędzia, które przede wszystkim usprawnią codzienną pracę. Nie uprawiam „wykładów” i długich prelekcji z prezentacjami – uważam, że najlepiej zapamiętujemy to, czego doświadczymy dlatego jestem zwolenniczką pracy zespołowej i warsztatowej.

Wg mnie stres nie sprzyja nabywaniu nowych umiejętności, dlatego bardzo dbam, aby podczas szkoleń każdy czuł się komfortowo. Jesteśmy różni dlatego indywidualnie podchodzę do każdej z grup, dopasowując program do wyjątkowości potrzeb. Pracuję dynamicznie i modyfikuję zaplanowane ćwiczenia w zależności od gotowości uczestników.

Jak przełożyłam teorię na praktykę?

  • poprzez ponad 500 h zrealizowanych superwizji grupowych dla służb pomocy społecznej,
  • poprzez ponad 300 h zrealizowanych szkoleń z zakresu pracy z dziećmi, kompetencji miękkich, komunikacji alternatywnej, etc. 
Kogo superwizowałam, szkoliłam, coachowałam?

  • pracowników podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej (m.in. pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, pracowników środowiskowych, pielęgniarki, psychologów, pracowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy)
  • studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z kierunków nauk ścisłych (informatyka, biotechnologia, inżynieria medyczna etc.)
  • NGO

Aby mogła jak najlepiej przygotować się do pracy z Tobą – podaj mi proszę możliwie dużo informacji o sobie i swoich potrzebach, aby zwiększyć szansę, że dostaniesz to, czego najbardziej Ci w zawodowym warsztacie brakuje.

Zapraszam!

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl