Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2011-05-05

Otwarcie rekrutacji / Rekrutacja do projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w ramach realizowanego projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej w dniu dzisiejszym, tj. 05.05.2011 r. ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do ww. projektu w zadaniu dotacje i wsparcie pomostowe dla spółdzielni socjalnych. Wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria rekrutacji zapraszamy do składania Formularzy Rekrutacyjnych.

1. Do projektu mogą być rekrutowane:
a) osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, niepracujące (w szczególności osoby fizyczne, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych ) zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej
b) osoby wydelegowane do udziału w projekcie przez osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne)
spełniające równocześnie poniższe kryteria:

a) miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa małopolskiego, a w przypadku osób oddelegowanych do udziału w projekcie przez osoby prawne warunkiem uczestnictwa jest oddelegowanie przez osobę prawną, która ma siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego.
b) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
c) nie karane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny.
z wyłączeniem osób fizycznych, które:
a) prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność lub były członkami spółdzielni socjalnej (tzn. które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
b) korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem/zatrudnieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej;
c) są lub były zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat u Beneficjenta lub Wykonawcy , a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta lub Wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji:
? związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub
? związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, i/lub
? inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny planów
2. Kandydaci są zobowiązani do potwierdzenia swojego statusu właściwymi dokumentami lub oświadczeniami składanymi na etapie rekrutacji, zgodnie z Formularzem Rekrutacyjnym.

Kandydaci na Uczestników projektu powinni wypełnić Formularz Rekrutacyjny oraz złożyć go w jednym egzemplarzu osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
z dopiskiem: „Formularz rekrutacji i uczestnictwa do projektu: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – ETAP I” – Wsparcie dotacyjne
Informacje odnośnie rekrutacji oraz naboru Formularzy można uzyskać pod nr tel:....

Termin naboru Formularzy rekrutacyjnych upływa w dniu 17.05.2011 r. Formularze złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin rekrutacji
Grupy inicjatywne osób fizycznych:  - formularz rekrutacyjny os. fiz.    
Grupy inicjatywne osób prawnych:    - formularz rekrutacyjny os. pr.

Formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie według kryteriów formalnych i merytorycznych zawartych w karcie oceny formularza rekrutacyjnego.
- karta oceny formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych
- karta oceny formularza rekrutacyjnego dla osób fizycznych

Poniżej ścieżka udziału uczestnika w projekcie:

 
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl