Załaduj kalendarz
2014-04-01

Otwarty konkurs ofert z obszaru pomocy społecznej - organizacja Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W dniu 27 marca 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 338/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27.03.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zakłada się osiągnięcie następującego rezultatu: 

a. organizacja małopolskiego forum uniwersytetów trzeciego wieku, w postaci Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Na powyższe zadanie w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2014 przeznaczono środki do kwoty ogółem 100 000 zł.

Wyboru oferty i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 24 kwietnia 2014 r. do godz. 16.00

osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: 

ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro)

lub

przesłanie oferty pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:
Uchwała 338/14
Regulamin
Formularz oferty
Wzór umowy z załącznikami
Formularz sprawozdania

Informacje można uzyskać także w dziale Polityki Społecznej ROPS - tel. 12 422 06 36 wew. 21

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl