Załaduj kalendarz
2011-04-05

Podsumowanie kolejnego etapu projektu: "Wdrażanie mediacji rówieśniczych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych, jako metody wychowawczej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , w dniu 31 marca 2011 roku,  zakończył pierwszy etap wdrażania mediacji rówieśniczych w Domu Dziecka, przy ul. Piekarskiej w Krakowie. W tym dniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 11 mediatorom rówieśnikom oraz 8 wychowawcom, na czele z dyrektorem placówki, s. Bożeną Gaura.
Projekt wdrażania  mediacji rówieśniczych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych, jako metody wychowawczej  jest realizowany przez ROPS w Krakowie od  2009 roku. 

Głównym celem naszego projektu jest wdrożenia mediacji, jako metody  rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Zgodnie z tak określonym celem głównym , określiliśmy również następujące cele szczegółowe:

1. Przejęcie odpowiedzialności  za własne postępowanie,
2. Kształtowanie postaw moralnych,
3. Kształtowanie postawy  tolerancji,
4. Kształtowanie systemu wartości,
5. Rozwijanie umiejętności komunikacji,
6. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Projekt jest autorskim programem pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, p. Katarzyny Wojtanowicz – kierownika Działu Polityki Społecznej. Do współrealizacji zaproszono  p. Jolantę Kraśniewską -  doświadczonego pedagoga.
W roku 2009 w projekcie uczestniczyły dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze:  z Osiedla Szkolnego oraz ul. Parkowej w Krakowie.
W 2010 roku do projektu dołączyło Stowarzyszenie „U Siemachy”, z dwiema grupami usamodzielnienia „Alfa” w Krakowie  i „Delta” w Kłaju oraz placówka z ul. Piekarskiej w Krakowie. 
Wdrażanie projektu w każdej placówce odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje szkolenie mediatorów  - rówieśników oraz opiekunów, aby następnie, w drugim etapie projektu wspierać i konsultować wdrażanie metody  do pracy wychowawczej w placówce.
 ROPS w Krakowie, jako pierwszy w kraju w takiej formie i taką metoda wspiera merytorycznie kadrę placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wyniki naszych działań oceniamy bardzo pozytywnie. Nasi mediatorzy, jak wykazali  w badaniu ewaluacyjnym  nabyli konkretnych umiejętności ( w skali od 1 do 5):

• wiedzy na temat mediacji i możliwości ich wykorzystania   śr. 4,54
• umiejętności komunikacji śr. 4,18
• umiejętności aktywnego słuchania śr. 3,62
• umiejętności rozwiązywania konfliktów śr. 4,09

W tym roku do projektu dołączą  kolejne placówki. Naszym doświadczeniem służymy też placówkom oświatowym, zainteresowanym wdrażaniem  mediacji rówieśniczych w szkołach. 

 Mottem przewodnim projektu stały się słowa jednej z mediatorem rówieśniczek:

„Zobacz, zawsze jest racjonalne rozwiązanie, ale nie zawsze potrafisz je dostrzec…”
                                                    Iwona Meysztowicz – Dudziak – mediator rówieśnik
 
 
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl