Załaduj kalendarz
2018-09-26

Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny - XVI Wojewódzka Konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 26 września 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury, Rynek Główny 25 odbyła się XVI Wojewódzka Konferencja pt. „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny”, której celem było zwrócenie uwagi na skuteczne prowadzenie działań skierowanych do osób stosujących przemoc, w kontekście tworzenia całościowego wsparcia dla rodzin uwikłanych w problem przemocy, a także pogłębiona refleksja w przedmiotowym obszarze i wymiana doświadczeń.

Konferencję otworzyli Pan Wojciech Kozak -  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan Paweł Godyń - Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Celem tegorocznego spotkania było zwrócenie uwagi na skuteczne prowadzenie działań skierowanych do osób stosujących przemoc, w kontekście tworzenia całościowego wsparcia dla rodzin uwikłanych w problem przemocy, a także pogłębiona refleksja w przedmiotowym obszarze i wymiana doświadczeń. 

Na początku wydarzenia Pan Wojciech Kozak  - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego wraz z Panem Pawłem Godyniem - Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  oraz Pani Wioletta Wilimska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wręczyli nagrody w IX Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa małopolskiego.

Tegoroczni laureaci konkursu:

Nagroda dla najlepszego powiatu:

Powiat Limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Uzasadnienie: za konsekwentne realizowanie szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, podejmowanie nowych inicjatyw, wykorzystanie forum publicznego jako interdyscyplinarnej płaszczyzny do wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk oraz zaangażowanie w realizowanie działań.

Nagroda dla najlepszej gminy:

Gmina Miasto Kraków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Uzasadnienie: za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym szczególnie do dzieci i seniorów, a także zastosowanie nowatorskich rozwiązań m. in. wykorzystanie narzędzi marketingowych do realizacji oddziaływań profilaktycznych.

Wyróżnienia dla:

Powiatu:

Powiat chrzanowski / Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

Uzasadnienie: za uniwersalne i innowacyjne działania wzbogacające wsparcie oferowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, wszechstronność podejmowanych inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin, współpracę z wieloma instytucjami z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminy:

Gmina Rzezawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Uzasadnienie: za wykorzystanie lokalnych zasobów instytucjonalnych do podejmowania szeroko zakrojonych oddziaływań profilaktycznych skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży narażonych na przemoc w rodzinie.

W dalszej części konferencji wystąpili eksperci, którzy w swoich wystąpieniach odnieśli się do rozważań w zakresie realizowanej pomocy na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie w kontekście pomocy dla całej rodziny dotkniętej przemocą.

dr Paweł Ostaszewski - kierownik Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, przedstawił zebranym wyniki badań prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w latach 2014-2016 jakie prowadził w obszarze realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych na terenie całej Polski 

prezentacja "Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej" 

dr Beata Czarnecka-Dzialuk - adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zapoznała uczestników konferencji z wynikami badań w zakresie skuteczności reakcji wobec sprawców przemocy w postaci orzeczenia i wykonania obowiązku uczestniczenia w programach korekcyjno-edukacyjnych, wskazując prze okazji na główne problemy w wykonywaniu obowiązku probacyjnego

prezentacja " Stosowanie obowiązku uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie: szansa na sukces?"  

Jarosław Polanowski - prawnik, prokurator w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przybliżył zebranym uwarunkowania prawne związane z nakładaniem obowiązku probacyjnego poddania się udziałowi w programach korekcyjno- edukacyjnych przez osobę stosującą przemoc w rodzinie.

prezentacja "Obowiązek probacyjnego poddania się udziałowi w programach korekcyjno-edukacyjnych przez sprawcę przemocy - aspekty prawne/perspektywa Prokuratora"

dr Dorota Dyjakon - dyrektor Instytutu Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, przybliżyła uczestnikom spotkania zagadnienia związane z diagnozą i psychoterapią sprawców przemocy w rodzinie.

prezentacja "Diagnoza i psychoterapia osób stosujących przemoc w rodzinie"

Jerzy Szczepaniec - specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawił uczestnikom konferencji zagadnienia związane z praktycznym aspektem realizacji programów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie odnosząc się zawórno do programów korekcyjno-edukacyjnych jak i programów psychologiczno - terapeutycznych.

prezentacja "Doświadczenia w realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie" 

Dalsza część konferencji zrealizowana została w formie warsztatowej podczas której słuchacze mieli okazję aktywnie uczestniczyć w dyskusji oraz omówić własne doświadczenia w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Wnioski pokonferencyjne

Drukuj
XVI Wojewódzka Konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl