Załaduj kalendarz
2016-04-29

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

W dniu 26.04.2016 r. przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie członków Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego działające w ramach Regionalnej Platformy Współpracy.

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego otworzył Piotr Gofroń – Dyrektor PCPR w Myślenicach oraz Przewodniczący Konwentu.

Pani Joanna Piwowońska – Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego przestawiła założenia konkursu „Samorząd Równych Szans” promujące działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowane przez gminy, powiaty grodzkie oraz powiaty ziemskie/województwa. Prelegentka przedstawiła uczestnikom posiedzenia historie konkursu, wskazując na jego realizację na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Przedstawiono tegoroczny harmonogram realizacji konkursu, określono kto może zgłosić się do konkursu i jakie obszary działania skierowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami będą podlegać ocenie. Pani Prezes poinformowała również w jaki sposób można zgłosić realizowane działania do konkursu, jednocześnie zachęcają do udziału w konkursie. Wskazano ponadto skład Rady Nagrody, który oceniać będzie nadesłane wnioski oraz honorowych patronatów przedsięwzięcia. (Prezentacja)

Po przedstawieniu ogólnych założeń konkursu „Samorząd Równych Szans” Pani Małgorzata Jezioro-Bras – pracownik ROPS Kraków przekazała zebranym informacje na temat dotychczasowego w nim udziału samorządów z terenu Województwa Małopolskiego. Wskazano, iż w edycji ogólnopolskiej małopolskie samorządy od 2009 roku ot6rzymały łącznie 9 statuetek oraz 16 wyróżnień. Ponadto od 2011roku w realizowanej na mocy porozumienia między FIRR i ROPS Kraków małopolskiej, regionalnej edycji konkursu dotychczas przyznano samorządom gminnym i powiatowym 10 statuetek oraz 14 wyróżnień. Przedstawiono ponadto działania realizowane przez ubiegłorocznych laureatów edycji regionalnej (Prezentacja)

W dalszej części spotkania Pani Sylwia Śmiech – pracownik ROPS Kraków zaprezentowała planowaną tematykę szkoleń dedykowanej kadrze systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Działania szkoleniowe zaplanowane są do realizacji w ramach konkursu przewidzianego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Podczas wystąpienia omówiono bloki tematyczne, i proponowane w ich ramach konkretne szkolenia, wskazano także ich adresatów. (Prezentacja)

Następnie, Pani Joanna Liszka – Kierownik Działu Polityki Społecznej ROPS Kraków przedstawiła informacje dotyczące przygotowań ROPS do realizacji nowych działań podejmowanych w ramach POWER. Zachęcała do korzystania z nowo otwierających się możliwości pozyskiwania środków grantowych na inicjowanie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych osobom zależnym i ich opiekunom. Ponadto prelegentka poinformowała uczestników spotkania o kolejnym projekcie, w którym ROPS Kraków w partnerstwie ze specjalistycznym Szpitalem im. J. Babińskiego oraz Fundacją Winida realizował będzie działania dedykowane osobom po przejściach kryzysów psychicznych i ich rodzinom.

Członkowie Konwentu podczas dalszej części posiedzenia podjęli dyskusje w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja. Wskazano na dotychczasowe utrudnienia na jakie napotkano się w realizowanym konkursie w ramach Poddziałania 9.1.1.  

Ostatnia część spotkania została poświęcona dyskusji członków w zakresie tematów jakim chcieliby poświęcić czas podczas kolejnego posiedzenia. 

Drukuj
    Mapa dojazdu
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

    30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
    tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
    e-mail: biuro@rops.krakow.pl