Załaduj kalendarz
2008-09-30

Rekrutacja na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzi rekrutację kandydatów na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 

W związku z pismem otrzymanym z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, w sprawie realizacji projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeprowadza rekrutację kandydatów na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 

Szkolenie w ramach I stopnia specjalizacji dla Województwa Małopolskiego organizuje Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TUR w Krakowie, liczba miejsc 58

Szkolenie w ramach II stopnia specjalizacji dla Województwa Małopolskiego organizuje Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, liczba miejsc 17.

Specjalności:

praca socjalna z osobami bezrobotnymi, liczba miejsc 4

praca socjalna z dzieckiem, liczba miejsc 4

praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy, liczba miejsc 4

praca socjalna z osobami uzależnionymi, liczba miejsc 5

Poniżej zamieszczamy treść wyżej wymienionego pisma:

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Państwowa jednostak budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej ul Tamka 3,

00-349 Warszawa, tel. 0-22 237-00-00, fax 0-22 237-00-99

www.grzl.gov.pl 

 

 

IV-WPS-064-2-…………/08/RD 


Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacja projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidujemy sfinansowanie specjalizacji I i II stopnia dla 1680 i 420 osób.

Obecnie przystępujemy do realizacji pierwszej edycji specjalizacji I oraz II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

1. W przypadku specjalizacji I i II stopnia na każde województwo przypada odpowiednio 105 i 26 miejsc w (27 miejsc w przypadku woj. mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego). Szkolenia będą realizowane w dwóch turach. Pierwsza zacznie się w październiku, druga w roku przyszłym (marzec). W pierwszej turze na każde województwo przypada 58 miejsc (60 miejsc w przypadku mazowieckiego) w przypadku specjalizacji I stopnia oraz 17 miejsc (19 miejsc w przypadku wielkopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego) w przypadku specjalizacji II stopnia.

2. Ze środków projektu dla w/w limitów miejsc zostaną pokryte następujące koszty:

• prowadzenia toku specjalizacji,
• podróży z miejsca zamieszkania studenta do miejsca w którym prowadzone będą zajęcia (do kwoty 100zł/os./zjazd w przypadku I stopnia specjalizacji i 150 zł/os./zjazd w przypadku II stopnia specjalizacji),
• zakwaterowania i wyżywienia,
• opłat z tytułu egzaminów, z wyjątkiem egzaminów poprawkowych,
• wydania stosownych zaświadczeń,
• ubezpieczenia każdego ze studentów w okresie realizacji umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5 000 zł,
• materiałów dydaktycznych.W związku z tym, że w chwili obecnej trwają intensywne prace związane z rozpoczęciem projektu zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przygotowanie list kandydatów na poszczególne stopnie specjalizacji w pierwszej edycji (z przypisaniem do kandydata podmiotu szkolącego oraz w przypadku specjalizacji II stopnia ze skazaniem na specjalność) i przesłania ich do Centrum RZL do dnia 3 października br.

W trakcie prowadzonej przez Państwa rekrutacji powinny zostać uwzględnione następujące elementy: liczba osób posiadających specjalizację w danej instytucji pomocy i integracji społecznej, wielkość gminy/ powiatu, wiek pracownika, staż pracy, fakt czy dany pracownik socjalny pracuje w środowisku oraz czy posiada zgodę przełożonego na uczestnictwo w szkoleniu. W związku z powyższym każdy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, uwzględniając w/w elementy rekrutacji, powinien ustalić własne kryteria doboru uczestników szkoleń specjalizacyjnych, w zależności od potrzeb występujących na danym terenie.

Przy organizacji posterowania rekrutacyjnego pamiętać należy, że osoby starające się o uzyskanie I lub II stopnia specjalizacji muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu będą zobowiązane do przedstawienia stosownych dokumentów między innymi: zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku pracownika socjalnego, zaświadczenia o posiadaniu trzyletniego stażu pracy na wymaganym stanowisku (w przypadku I stopnia specjalizacji) lub posiadaniu pięcioletniego stażu pracy na wymaganym stanowisku (w przypadku II stopnia specjalizacji), dokumentów potwierdzających uprawnienia danej osoby do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

W załączeniu przekazuję określone dla każdego województwa limity miejsc w poszczególnych podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Podział miejsc został dokonany w taki sposób, aby uczestnicy szkoleń mogli w miarę możliwości uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w podmiotach położonych najbliżej ich miejsca pracy lub zamieszkania. Jakakolwiek zamiana miejsc między województwami będzie możliwa jedynie za porozumieniem między Dyrektorami ROPS-ów i zgodą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.


Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że w ramach w/w projektu przewidujemy również sfinansowanie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego dla odpowiednio 832 i 208 osób. Na każde województwo przypadać będzie odpowiednio 52 i 13 miejsc.
Postępowanie przetargowe na prowadzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w najbliższych dniach zostanie zakończone, a o jego wynikach i szczegółowych zasadach procedury rekrutacyjnej zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.


Jednocześnie wskazuję osobę upoważnioną do kontaktu: Rafał Dąbrowski, tel. (22) 237 00 50, e-mail: rafal.dabrowski@crzl.gov.pl

Anna Bogacka
Koordynator Pionu Realizacji Projektów
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Krystyna Wyrwicka
Dyrektor
Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl