Załaduj kalendarz
0000-00-00

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, złożenie, przygotowanie do druku, korekty i druku 2 tytułów wydawnictw jednorazowych, oraz kwartalnika

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, złożenie, przygotowanie do druku, korekty i druku 2 tytułów wydawnictw jednorazowych, oraz kwartalnika - zostało złożonych 17 ofert, z czego: jeden z Wykonawców – Padjas Media, ul. Mogilska 69, 31-545 Kraków, został wykluczony na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 10 ustawy, natomiast oferta złożona przez Dom Wydawniczy OFFICINA, Krzysztof Sanecki, ul. Solskiego 7/66, 31-215 Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy. Oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny.
W wyniku prowadzonego postępowania jako najkorzystniejsza:
została wybrana oferta złożona przez Drukarnię „VACAT”, Barbara Łętocha, ul. Petrażyckiego 13, 30-399 Kraków, której cena brutto wyniosła 12 694,10 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery 10/100 zł).
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl