Załaduj kalendarz
2017-04-13

Ruszył nabór wniosków gmin w projekcie "Małopolska Niania"

Podejmując wysiłki w zakresie tworzenia w regionie otoczenia przyjaznego rodzinie, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru i przyjęcia zasad realizacji projektu "Małopolska Niania" polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt skierowany jest do 30 gmin z terenu województwa małopolskiego, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji w zakresie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z Raportem z „Badania dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim” opracowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.


Realizacja świadczenia Małopolska Niania przez gminy odbywać się będzie na zasadach określonych uchwałą rady gminy ustanawiającą świadczenie Małopolska Niania, przyjętą na podstawie art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Adresatami projektu są rodzice, mieszkający na terenie województwa małopolskiego, aktywni zawodowo (są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą).


W ramach projektu rodzicom zostanie przyznane świadczenie "Małopolska Niania" na dofinansowanie zatrudnienia niani w wysokości 1500 zł miesięcznie w okresie do zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Świadczenie zostanie sfinansowane przez gminę w kwocie 1000 zł ze środków pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego i w kwocie minimum 500 zł ze środków własnych gminy.


Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla Gminy upływa w dniu 30 kwietnia 2017 r.    


Wniosek o dotację
należy złożyć w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym lub przesłać na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. Decyduje data wpływu wniosku o dotację do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.


Wysokość pomocy finansowej, a tym samym kwota dotacji dla każdej z gmin, która złoży wniosek o dotację, zostanie ustalona na podstawie danych wskazanych we wnioskach o dotację złożonych przez poszczególne gminy, do wysokości alokacji przewidzianej dla projektu.


Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w dokumencie Zasady realizacji projektu „Małopolska Niania” oraz uzyskać pod numerem telefonu 12 422-06-36 w.21.


>>> Do pobrania:

Uchwała Nr 591/17 Zarządu Województwa Małopolskiego

Umowa o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia rodzinom w formie świadczenia na rzecz rodziny w ramach projektu "Małopolska Niania"

Formularz rozliczenia dotacji przyznanej w projekcie "Małopolska Niania"


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl