Załaduj kalendarz
2019-06-19

Spotkanie małopolskich podmiotów zatrudnienia socjalnego i powiatowych urzędów pracy w sprawie systemu wsparcia dla uczestników KIS i CIS

18 czerwca 2019 r. w Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie odbyło się spotkanie sieciujące podmioty zatrudnienia socjalnego i powiatowe urzędy pracy.

Spotkanie miało charakter warsztatowy, jego celem było wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

W efekcie dyskusji wyodrębnione zostały trzy obszary problemowe, w ramach których wskazano konkretne propozycje zmian systemowych.

1System/ ścieżka wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentu zatrudnienia socjalnego.

  • · zwiększenie stopnia zaangażowania samorządów w tworzenie instytucji zatrudnienia socjalnego jako elementu planowej polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • · zwiększenie atrakcyjności instrumentu zatrudnienia wspieranego dla pracodawców oraz uruchomienie dodatkowych instrumentów wsparcia dla pracodawców z otwartego rynku pracy zatrudniających beneficjentów KIS i CIS ,
  • · promowanie (również za pomocą instrumentów finansowych) tworzenia miejsc pracy dla absolwentów podmiotów zatrudnienia wspieranego w przedsiębiorstwach społecznych,
  • · urealnienie instrumentu wsparcia reintegracyjnego dla pracowników PS, dostępnego obligatoryjnie w ramach oferty OWES. 
2 Finansowanie działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego

  • · stworzenie stabilnego mechanizmu finansowania działalności funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego opartego na zasadzie „pieniądze idą za uczestnikiem”
  • · wprowadzenie mechanizmu bezpośredniego przekazywania środków na finansowanie świadczeń integracyjnych z Funduszu Pracy do CIS
  • · zwiększenie kwoty przeznaczonej na świadczenie reintegracyjne do poziomu 120% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
3.Standardy realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej w CIS i KIS

  • · ustanowienie minimalnego zakresu standardów usług reintegracyjnych świadczonych rzez CIS i KIS
  • · ustanowienie jako obligatoryjnego elementu dokumentacji CIS i KIS regulaminu świadczenia usług reintegracji społeczno-zawodowej oraz jego minimalnego zakresu przedmiotowego;
  • · wprowadzenie rozwiązań uelastyczniających zasady uczestnictwa w CIS.
Uwagi wypracowane podczas tego spotkania wykorzystane zostaną podczas planowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsultacji społecznych zmian ustawy o zatrudnieniu socjalnym.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl