Załaduj kalendarz
2011-10-10

Studia pierwszego stopnia z terapii zajęciowej

Colllegium Humanitatis organizuje studia pierwszego stopnia z zakresu terapii zajęciowej. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć terapeutycznych w placówkach prowadzonych przez służbę zdrowia tj. placówkach lecznictwa zamkniętego i otwartego, resort edukacji i organizacje pozarządowe oraz do prowadzenia własnego ośrodka pomocy osobom dotkniętym szeroko rozumianą niepełnosprawnością.

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy z osobami starszymi oraz dotkniętymi różnego rodzaju niepełnosprawnością, inwalidztwem czasowym lub trwałym.

Studiowanie terapii zajęciowej daje wiedzą ogólnopedagogiczną i psychologiczną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego, diagnozowania stopnia rozwoju biopsychospołecznego człowieka, prognozowania skutecznej terapii zajęciowej, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod i technik.  Ponadto pomaga wykształcić w sobie umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka, bycia życzliwym, tolerancyjnym i opiekuńczym, wrażliwym na potrzeby człowieka chorego, gotowym do udzielania pomocy. Uczy pracy w zespole, podejmowania samodzielnych i szybkich decyzji oraz odporności na stres.

Absolwenci specjalności uzyskują przygotowanie do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego i opiekuna w rodzinach, placówkach pomocowych - domach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych domach pomocy, w ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach służby zdrowia - szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, hospicjach oraz zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, placówkach resocjalizacyjnych.
Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia pracowni terapii zajęciowej, przygotowywania i prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do stanu zdrowia i potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością lub znajdujących się w stanie chwilowego lub trwałego braku umiejętności samodzielnego życia, wykonywania prostych i złożonych czynności samoobsługowych.
Dzięki odpowiednim treningom psychologicznym znają techniki motywowania osób niepełnosprawnych do udziału w leczeniu i rehabilitacji oraz ich późniejszego powrotu do funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie i życiu zawodowym.

Zapraszamy również na studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej uruchamiane przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Collegium Humanitatis.

 

Więcej informacji na stronie: www.terapia-zajeciowa.edu.pl oraz www.collegium-humanitatis.pl

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl