Załaduj kalendarz
2012-02-10

Szczegóły dotyczące projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Celem projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opieki społecznej poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu.
     Grupą docelową projektu są instytucje publiczne lub non-profit prowadzące domy pomocy społecznej i/lub placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz pielęgniarki/pielęgniarze, pracujący w domach pomocy społecznej.

Zakres wsparcia realizowanego w ramach projektu obejmie:
  • pierwszy komponent - poprawę infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację inwestycji obejmujących przebudowę/rozbudowę/modernizację, także finansowanie zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia, sprzętu i/lub ich renowacji;
  •  drugi komponent - podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych głównie pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami;
  • trzeci komponent – poprawę jakości usług pielęgniarskich dla mieszkańców domów pomocy społecznej obejmujący wspieranie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej, wyposażenie domów pomocy społecznej w sprzęt niezbędny do świadczenia usług - stanowiący minimalne konieczne wyposażenie pielęgniarki.
     Spośród powyższych 3 komponentów, dwa pierwsze mają być przedmiotem projektów opracowywanych i realizowanych przez małopolskie DPS i POW. Ostatni z komponentów będzie realizowany bezpośrednio przez ROPS w Krakowie, który zorganizuje kursy i szkolenia dla pielęgniarek oraz dokona zakupu niezbędnego wyposażenia.
    Minimalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu obejmującego obligatoryjnie wydatki inwestycyjne w ramach I komponentu i nieinwestycyjne w ramach II komponentu, wynosi minimum 1 mln zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania dla 1 projektu nie może przekroczyć 3 mln zł. Beneficjenci są zobowiązani do zapewnienia wkładu własnego na poziomie 15% wartości realizowanych przez te jednostki działań.
    Wstępny planowany termin ogłoszenia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie naboru wniosków o dofinansowanie nastąpi na przełomie I i II kwartału 2012 r. (ostateczny termin ogłoszenia konkursu uzależniony jest od wyłonienia przez ROPS w procedurze przetargowej wykonawcy usług coachingowych na rzecz DPS i POW). Informacje o ogłoszeniu konkursu będą opublikowane w prasie i na stronie internetowej ROPS. Wnioski będą przyjmowane w terminie 90 dni kalendarzowych od momentu otwarcia konkursu.

   Po ogłoszeniu konkursu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przeprowadzi spotkania informacyjne we wszystkich  subregionach Małopolski jak również zorganizuje bezpłatne usługi coachingowe z zakresu aplikowania o środki w ramach SPPW (głównie z zakresu opracowania studium wykonalności ale także z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie i skompletowania załączników do wniosku o dofinansowanie). Średnia liczba godzin usług coachingowych przypadająca na pojedynczy podmiot wynosi 5 h, przy czym ostateczna liczba godzin będzie ustalona indywidualnie po zebraniu przez ROPS informacji o łącznym zapotrzebowaniu zgłoszonym przez zainteresowane jednostki. 

    Poniżej znajdują się: karta weryfikacji formalnej i karta oceny merytorycznej oraz matryca logiczna projektu Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem oraz lista załączników jakie będą konieczne dla zaaplikowania o środki w ramach projektu. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami gdyż zawierają one użyteczne informacje precyzujące m.in kryteria formalne i merytoryczne w oparciu o które prowadzona będzie ocena projektów.
    Wszyscy zainteresowani aplikowaniem o środki mogą zgłaszać deklarację udziału w projekcie abyśmy możliwym było ustalenie harmonogramu spotkań informacyjnych w poszczególnych subregionach, w tym w pierwszej kolejności w tych, w których których znajduje się największa liczba zainteresowanych aplikowaniem o środki DPS lub POW.

Wszelkie pytania można kierować na adres mail: amalina@rops.krakow.pl

Załącznik nr 1 Lista dokumentów

Załącznik nr 2 Kryteria formalne

Załącznik nr 3 Kryteria merytoryczne

Załącznik nr 4 Matryca logiczna

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl