Załaduj kalendarz
2010-05-18

Szkolenie "Płodowy Zespół Alkoholowy oraz praca z dzieckiem z FAS"

Stowarzyszenie Verum zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu: "Płodowy Zespół Alkoholowy oraz praca z dzieckiem z FAS", które odbędzie się 19 czerwca 2010 w Lublinie. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o Płodowym Zespole Alkoholowym (FAS) oraz nabycie przez nich podstawowych umiejętności diagnozy i prowadzenia pracy z dziećmi z FAS. Szkolenie jest odpłatne.  

CO TO JEST FAS?
FAS (Fetal Alcohol Syndrome - Płodowy Zespół Alkoholowy) jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się jako opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne u dzieci, młodzieży i dorosłych. FAS jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkohol powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie niż inne substancje łącznie z marihuaną, heroiną i kokainą. (Institute of Medicine, 1996) Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone, i wyrażają się obniżeniem IQ, zaburzeniami uwagi i zdolności uczenia się, aż do wad serca, dysfunkcji mózgu i śmierci włącznie. Wiele dzieci doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego, które trwają całe życie. Na świat przychodzi więcej dzieci z FAS, niż z Zespołem Downa (1991, Journal of American Medical Association). W Polsce co roku rodzi się ok. 900 dzieci z pełnoobjawowym FAS. Dziesięć razy więcej dzieci ma inne zaburzenia związane z alkoholem opisywane jako FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu). Większość przypadków pozostaje nie zdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie stąd też wielka potrzeba szkolenia specjalistów w tym zakresie, szczególnie wśród osób, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o Płodowym Zespole Alkoholowym (FAS) oraz nabycie przez nich podstawowych umiejętności diagnozy i prowadzenia pracy z dziećmi z FAS. W programie koncentrujemy się m.in. na takich zagadnieniach, jak: FAS - cechy charakterystyczne i objawy; zachowania dzieci i nastolatków z zespołem FAS; umiejętności diagnozy dzieci z FAS; prowadzenie pracy z dziećmi z FAS; FAS w Polsce; terapia FAS; inne; pytania i odpowiedzi.

TERMIN, MIEJSCE I CZAS
Szkolenie odbędzie się 19 czerwca 2010 r. (sobota) w Lublinie w sali szkoleniowej CSV. Planowane rozpoczęcie szkolenia: godz. 8.00. Przedmiotowe szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych, a zajęcia będą odbywały się w modułach dwugodzinnych z przerwami dostosowanymi do oczekiwań uczestników.

TRENERKA PROWADZĄCA
Szkolenie przeprowadzi pani Teresa Jadczak-Szumiło - krajowa ekspertka Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie socjoterapii i FAS, psycholog, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, edukator MENiS. Specjalistka w zakresie stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży, terapii przemocy oraz stresu pourazowego. Autorka książek pt. Biorę odpowiedzialność i Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD.

CERTYFIKATY
W przypadku wszystkich naszych szkoleń gwarantujemy zaświadczenia - certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
Aby dokonać zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres naszego biura wypełniony druk zgłoszenia na szkolenie (dostępny mailowo) oraz dokonać wpłaty należności z tytułu szkolenia w terminie podanym przez organizatora. Wszelkich informacji na temat naszej oferty udzielamy mailowo: info@csv.info.pl oraz telefonicznie: 504 636 353

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAPRASZAMY!

Źódło: www.verum.free.ngo.pl

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl